Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Èo je nové
26.1.2012 Novinky po dlhom èase: ako si žijeme.
15.4.2010 Ako si žijeme dnes alebo Dobrodružstvá nikdy nekonèia.
1.7.2009 Opä po dlhom èase, ale zato èas s dôležitým obsahom: Ako sa Robinko zbavil plienok.
13.3.2009 Po dlhých prípravách sa mi koneène darí zverejni podstránku o detailoch našej lieèby u Dr. Šmardu, nielen odborníka, akých je málo, ale aj skvelého èloveka.
11.12.2008 Pozrite si, akú ešte krásnu udalos sme absolvovali a tiež, ako sme sa opä naplno pustili do Son-Rise.
13.10.2008 Pozrite si prázdninovú galériu fotiek a tiež jednu ve¾mi špeciálnu udalos, ktorú sme absolvovali v septembri.
10.7.2008 Prvý popôrodný zápis o našom živote so Son-Rise - èas 34.
19.5.2008 Drobná zmena v našej svorke - pozrite sem :-).
19.3.2008 Je možné zvoli si šastie? Dopisovate¾ka Boston Globe, Linda Weltner vo svojom èlánku Zvolila som si šastie opisuje svoje skúsenosti v Inštitúte vo¾by.
16.3.2008 Opä po roku zverejòujeme možnos, ako je možné podpori Robinkove terapie cez poukázanie dvoch percent z dane z príjmu.
19.2.2008 Ïalšia "štandardná" èas o našom živote: 33. èas seriálu "Ako žijeme so Son-Rise".
27.11.2007 Èo všetko sa udialo odvtedy, èo Robin zaèal opä jes a v èom všetkom sa okrem toho zaèal meni, ale aj kam sa posúva náš program, si môžete preèíta v už 32. èasti nášho seriálu "Ako žijeme so Son-Rise".
Okrem toho pridávam preklad a prepis Bearsovej prednášky o deoch - o tom, ako si budujú presvedèenia a ako si my budujeme presvedèenia o nich. Zistíte, že dokonca aj desa prikázaní súvisí s tým, ako vnímame deti, aj keï asi nie tak, ako by ste èakali... Èítajte v èasti O deoch.
30.9.2007 Pridávam preklad a prepis Bearsovej prednášky o princípe Dialógu vo¾by, hlavného nástroja, ktorý využívajú na sebapoznanie a prípadnú zmenu samého seba - Dialóg vo¾by.
26.8.2007 Ako už Èimo vo fóre prezradil, po 10 a pol mesiaci totálnej hladovky, nejedenia a nepitia, sa Robinko rozhodol jes. Podrobnosti môžete pozrie v Son-Rise: èas 31.
26.7.2007 Pridávam po dlhom èase nové pozorovania a dojmy: Son-Rise: Pozorovania è. 30. Tiež som pridal zápis z jednej konkrétnej sešny v herni, ktorý sme nazvali Hra so zámerom. Dôvodom zverejnenia tohto zápisu je ukázanie, èo všetko môže jednoduchá hra rozvíja a že Son-Rise nie je "len" hranie sa.
Okrem toho pridávam ïalšiu podstránku do èasti Son-Rise: Filozofia - autentický rozhovor nášho priate¾a a jeho kamarátky na tému Filozofia optionu a kresanstvo.
21.5.2007 Pridávam úplne novú èas našich stránok, ktorú som po dlhých plánoch zverejnil: Son-Rise: Filozofia. Tu budem uverejòova texty, ktoré sú o myslení, filozofii a iných aspektoch terapie Son-Rise. Záber týchto textov je však omnoho širší, než "iba" na túto terapiu.
Ak sa chcete doèíta o úplne inom poh¾ade na rodièovstvo, než pravdepodobne poznáte, preèítajte si prvý èlánok v tejto sekcii - Rodièovstvo so zámerom.
16.3.2007 Relácia Família nám zanechala množstvo pozitívnych ohlasov. Ïakujeme! Reláciu môžete vidie na stránke STV - Família - kliknite na reláciu z 15. 3. 2007.
Okrem toho pridávame najnovšie hodnotenie nášho života so Son-Rise.
6.3.2007 Tentokrát iba oznam: redakcii relácie Família sa podarilo presvedèi nás, aby k nám prišli a natoèili s nami jeden diel tejto relácie. Táto bude 15. 3. na STV 2 o 21.00. Pozrite sa na nás ;-).
25.1.2007 Tento rok je možné podpori priamo Robinka a našu domácu terapiu dvoma percentami z dane z príjmov. Detaily pozrite tu. Budeme ve¾mi vïaèní za akúko¾vek podporu.
21.1.2007 Po dlhšom èase nové informácie. Preèítajte si, èím všetkým prechádzame v tomto èase v iba zdanlivo štandardnom 28. hodnotení nášho života so Son-Rise, aj celkový sumár posledného roka, neuverite¾né zážitky a to, èo vnímame ako zmysel celých našich preripetií, v hodnotení 3. roka.
12.11.2006 Pridávam nieko¾ko podstránok: fotografický záznam z leta 2006, zápis z telefonickej Son-Rise konzultácie s Option Institutom, a po dlhej dobe aj štandardné hodnotenie nášho programu.
24.10.2006 Máme po ïalšej úžasnej skúsenosti - máme za sebou outreach. Okrem toho sme aktualizovali stránku popisujúcu naše peripetie odkedy Robinko prestal jes a pi - preèítajte si, ak vás zaujímajú naše mystické vysvetlenia celého tohto dobrodružstva :-).
19.10.2006 Výzvu o pomoc sahujeme, pretože bola úspešná! Zatia¾ rýchla aktualizácia na stránke s aktuálnym dobrodružstvom, podrobnosti neskôr.
6.10.2006 Aktualizované naše súèasné neèakané peripetie, vrátane ïalšieho spoznávania nášho zdravotníctva a výzvy o vašu pomoc - detaily pozrite na tejto stránke.
9.6.2006 Pozrite si nové 26. ohodnotenie, ukážku nášho momentálne ve¾mi spokojného života a aj Robinkovho napredovania. Tiež sme doplnili naše zobrané spisy o tri èlánky, ktoré vyšli behom tohto roka - bližšie informácie v èasti médiá.
6.5.2006 Zaèíname zháòa nových dobrodruhov. Pribudlo aj nové 25. ohodnotenie.
3.5.2006 Pozrite si fotky z kurzu Maximum Impact.
23.4.2006 Absolvovali sme kurz Maximum Impact a ideme s nadšením naplno do programu. Kurz rozhodne stál za to!
12.3.2006 Po dlhšom èase pridávame ïalšie, tentokrát už 24. ohodnotenie a tiež dlhodobé hodnotenie po dvoch rokoch behu programu.
22.12.2005 Tesne pred Vianocami pridávame okrem aktualizovaných fotiek na úvodnej stránke aj štandardné 23. ohodnotenie.
5.12.2005 Tentokrát pribúdajú dve ohodnotenia - pozabudnutý špeciálny a ve¾mi milý letný zápis našej ve¾kej letnej výpomoci - Anny: leto 2005 a trochu meškajúce štandardné 22. ohodnotenie.
7.10.2005 Po dlhom èase letných prázdnin a prebúdzania sa z nich pribudlo nové 21. ohodnotenie.
22.8.2005 Megi zaèína predáva svoje hrnèíèky, súpravièky a perspektívne aj ïalšie srandièky. Tomuto predaju je venovaná samostatná Megina stránka.
4.8.2005 Knihu je už dosta aj v Ostrave - pozrite sem.
30.6.2005 Pridali sme 20. ohodnotenie. Tu nájdete aj základný popis nefungujúcej Robinovej biochémie :-).
20.5.2005 Pridal som 19. ohodnotenie. Preèítajte si okrem iného, do akého ïalšieho dobrodružstva sa púšame (ako keby sme toho mali málo :-)).
21.4.2005 Pribudlo nové, 18. ohodnotenie.
30.3.2005 Pridal som novú podstránku o ïalších Son-Rise rodinách a pridal som zopár charakteristických fotiek na stránku O nás.
24.3.2005 Okrem aktuálnych nových pokrokov - 17. ohodnotenie - som pridal aj druhé dlhodobé pozorovanie - Zmeny po roku behu programu.
16.3.2005 Pridal som novú sekciu: Son-Rise: Médiá. Obsahuje èlánky, ktoré vyšli v novinách o nás èi o knižke.
3.3.2005 Na stránku o knižke som pridal zoznam predajní, v ktorých sa dá urèite kúpi, kvôli viacerým dotazom a upozorneniam, že ju ¾udia nevedia zohna.
20.2.2005 Pozrite si šestnáste, tentokrát znova optimistickejšie ohodnotenie.
24.1.2005 Pridal som linku na stránku venovanú súrodencom autistických detí: http://zvlastnisourozenci.wz.cz. Urobila a vedie ju Barèa Koryèanská (15), ktorá je súèasou Son-Rise programu v Brne.
19.1.2005 Pozrite si pätnáste ohodnotenie.
14.12.2004 Pozrite si ïalšie ohodnotenie, v poradí už štrnáste.
10.12.2004 K informáciám o knižke Son-Rise: Zázrak pokraèuje sme doplnili recenziu, ktorú jej napísal Daniel Pastirèák. Do liniek som tiež pridal odkaz na spriatelenú stránku ïalšej rodinky, ktorá beží Son-Rise: stránky o Paulínke.
16.11.2004 Pridali sme 13. ohodnotenie nášho programu.
25.10.2004 K informáciám o knižke Son-Rise: Zázrak pokraèuje, ktorá sa práve tlaèí, sme doplnili úryvky z knižky a doslov PhDr. Slavomíra Krupu, PhD, riadite¾a Výboru pre poradenstvo v sociálnej práci.
16.10.2004 Pridali sme informácie o knižke Son-Rise: Zázrak pokraèuje, ktorú vydáme v najbližších týždòoch. Kniha je skutoèným príbehom o tom, ako vznikol Son-Rise, ako Bears a Samahria Kaufmanovci v snahe priblíži sa k svojmu "nedosiahnute¾nému" synovi Raunovi nakoniec dostali omnoho viac, než kedy èakali.
Okrem toho pribudlo 12. ohodnotenie.
20.9.2004 Pridali sme 11. ohodnotenie, ale keïže sa naplno púšame do zháòania nových dobrovo¾níkov, aj výzvu pre dobrovo¾níkov.
5.9.2004 24.-25.9.2004 bude v Brne konferencia APLA, kde vystúpi aj Linda s prednáškou o Son-Rise. Pozrite sa na pozvánku a prihlášku.
18.8.2004 Pridali sme 10. ohodnotenie, a POZOR! - sme práve po pol roku behu nášho programu. Celkové zmeny za toho pol roka nájdete tu: Zmeny za pol roka.
1.8.2004 Preèítajte si novú èas o Linde.
20.7.2004 Celkový redesign stránky. V rámci neho pribudla nová èas - preèítajte si nieèo o nás Tiež pribudlo nové ohodnotenie Robinkových pokrokov - pozrite 9. hodnotenie.
25.6.2004 Po dlhšom èase doplnené ôsme ohodnotenie (Priebeh terapie a pokroky).
28.5.2004 Doplnené siedme ohodnotenie (Priebeh terapie a pokroky).
19.5.2004 Pridaná èas Video, v ktorej môžete nakuknú do našej herne.
13.5.2004 Doplnené šieste ohodnotenie (Priebeh terapie a pokroky).
23.4.2004 Doplnené piate ohodnotenie (Priebeh terapie a pokroky).
4.4.2004 Doplnené štvrté ohodnotenie (Priebeh terapie a pokroky).
19.3.2004 Doplnený komentár k návšteve Lindy a tretie ohodnotenie - obe v èasti Son-Rise: Priebeh terapie a pokroky.
10.3.2004 Doplnené druhé ohodnotenie našich snáh a Robinovho pokroku v èasti Son-Rise: Priebeh terapie a pokroky.
5.3.2004

Na základe vlastnej skúsenosti, že si už nepamätáme, aký bol Robin pred SonRise aj na základe toho, že jedna dobrovo¾níèka sa èudovala, že Robin je autista, prinášam prepis Meginho monológu - reakcie na to, ako jedna kamarátka nevedela, èím sa vlastne Robin odlišuje od iných detí. Nájdete ho v èasti Robin pred Son-Rise.

26.2.2004 Pribudla nová èas: Son-Rise: Priebeh terapie a pokroky. Tu sa dozviete, ako nám ide Son-Rise, aké zaznamenávame úspechy èi neúspechy.
26.2.2004 Doplnili sme èas GFCF a Robin o nové pozorovania.
30.1.2004 Podarilo sa nám preloži a otitulkova BBC dokumentu, ktorý zachytáva život jednej anglickej rodiny pred, poèas 2 týždòov intenzívnej Son-Rise terapie a po pol roku následnej terapie doma. Neuverite¾ný dokument, ktorý nám bude pomáha pri zháòaní dobrovo¾níkov.
30.1.2004 Zaèíname zháòa dobrovo¾níkov, ktorí sú ochotní pusti sa s nami do dobrodružstva menom Son-Rise. Viac na stránke dobrovo¾níci.
26.1.2004 Vèera sme sa vrátili z kurzu. Bol úplne skvelý. Bližšie informácie v doplnenej sekcii Son-Rise, alebo priamo o kurze v èasti StartUp.
15.1.2004 Zajtra odchádzame na kurz! Budeme vás informova, keï sa vrátime, ako bolo.
15.1.2004 Oficiálne sú zverejnené stránky projektu, v ktorom som úzko zapojený a z ktorého tiež èiastoène financujeme Son-Rise. Je to projekt, ktorého súèasou je zapojenie verejnosti do plánovania budúcnosti parku v Rusovciach - pozrite prosím na stránku Rusovský park.
23.11.2003 Po oficiálnom "predaji" definitívne konèíme so zarábacou fázou nášho Son-Rise a vrháme sa plne do fázy predkurzovej.
12.11.2003 Pre ve¾ký záujem sme ukonèili "predaj" trièiek a vankúšikov na internete - potrebujeme necha nejaké aj na fyzický "predaj".
7.11.2003 Na stránkach pribudla èas Odkazy - pozrite si.
4.11.2003 Doplnili sme èas GFCF a Robin, èiastoène denník a èiastoène obèasník, ktorý zachytáva zmeny u Robina poèas GFCF diéty.
3.11.2003 Po rýchlom a pravdepodobne nekvalitnom preklade pridávam Anglickú verziu.
26.10.2003 Po ažkej a namáhavej práci, na pokraji smrti hladom, vyèerpaním a trudnomyselnosou, sme tieto stránky koneène zverejnili, naivne si mysliac, že si vydýchneme.