Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Fund Raising

Malovanie tricka Jeden môj kamarát tvrdí, že to najlepšie v živote dostane èlovek zadarmo (napríklad hemoroidy). Son-Rise každopádne do tejto kategórie nepatrí: kurz StartUp, na ktorý sa nám podarilo zohna prostriedky, nás stál asi 90 000,- Sk (víza, cestovné a pod. nepoèítajúc).

Son-Rise je unikátna terapia, ktorú založili manželia Kaufmanovci (USA). Je založená na úplnej akceptácii dieaa aj s jeho "divnými" správaniami a na úplnej a nepodmienenej láske k dieau. Špeciálnym prístupom k autistickému dieau a intenzívnym celodenným programom po dobu nieko¾kých rokov, ktorý vedú rodièia a dobrovo¾níci, je možné diea vyvies z jeho "autistického" sveta a ponúknu mu svet náš.

Vyroba hrncekov Samotný kurz SonRise Start-Up, ktorý sme absolvovali v januári 2004, stojí jedného èloveka 1250 $. Dos. My sme (ako chudobní Slováci) dostali z¾avu, resp. zohnali nám sponzora, takže za nás dvoch plus prekladate¾ku sme zaplatili spolu "iba" 2350 $. Dos. Keïže to¾ko sme nemali, a rozhodli sme sa, že peniaze sú to posledné, èo nám v Son-Rise zabráni, rozhodli sme sa ich zarobi.

Sitie vankusikov Moja èas zárobku pozostáva z práce popri práci na úplne inom (ale tiež skvelom) projekte na zapojení obèanov do tvorby vízie parku v Rusovciach - pozrite prosím na stránku Rusovský park. A Megina èas zárobku bola o tom, že vyrábala vecièky: vankúšiky, hrnèíèky, ma¾ovala trièká. Tieto veci sme charitatívne predávali (pardón, my sme ich darovali ako výraz vïaky za to, že nás ¾udia podporili – èlovek nikdy nevie).

Este jedno tricko"Predaj" sme zahájili na internete zverejnením týchto stránok. Odozva bola neèakaná - po dvoch týždòoch sme boli nútení pozastavi "predaj" trièiek a vankúšikov, aby nám zostalo nieèo aj na fyzický "predaj" v Cirkvi Bratskej, ktorú pravidelne a radi navštevujeme. Tento "oficiálny" predaj prebehol 23.11.2003 opä s neuverite¾ným úspechom: niè, èo sme priniesli, sme si neodniesli domov! Nestíhali sme si s ¾uïmi prehodi ani pár slov... bolo to ve¾mi rýchle a akèné.

Ako sme teda dopadli: spolu sme predali vecièky za 68 014,- Sk, èo predstavuje èistý zisk 56 360,- Sk (po odrátaní nákladov na výrobu). Navyše sa našli ¾udia, ktorí nás podporili bez nároku na odmenu. Všetkým, ktorí nás podporili,  

ÏAKUJEME

V tomto momente máme spolu dos na absolvovanie kurzu aj na zariadenie herne.

Ak vás zaujíma, aké vecièky Megi vyrábala, pozrite sa sem: Trièká, Vankúšiky, Hrnèeky.

Ïakujeme teda ešte raz všetkým, ktorí ste tak skvele zareagovali a veríme, že vám trièká, vankúšiky a hrnèeky, budú verne slúži, až sa im ucho neodtrhne.


Hotové vankúšiky