Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Son-Rise: Zázrak pokraèuje
Ïalšia stránka
O knižke Úryvky Doslov Recenzia
O knižke

Po rozhodnutí, že naše životy v najbližších rokoch zasvätíme dobrodružstvu menom Son-Rise, v snahe dozvedie sa o òom èo najviac, sme si objednali knihu "Son-Rise: The Miracle Continues". Tento neuverite¾ný príbeh nás tak oslovil, že som sa nedlho po absolvovaní kurzu rozhodol, že knihu budem po veèeroch preklada. Nevediac, ako dlho mi to bude trva, rozhodol som sa, že tento príbeh stojí za to, aby sa dostal aj k našim èitate¾om.

Nemožné sa niekedy stáva skutoènosou. Aj keï sa to zdalo by ešte na jar neuverite¾né, kniha je od novembra 2004 na svete.

Cítim sa by poctený tým, že som mohol preloži tak krásny príbeh. A keïže mám nadovšetko rád dva jazyky - angliètinu a èeštinu, cítim sa by poctený aj tým, že som prekladal knihu z jedného z nich do druhého.

Okrem tohto úvodu si môžete preèíta aj úryvky z knižky alebo doslov PhDr. Slavomíra Krupu, PhD, riadite¾a Výboru pre poradenstvo v sociálnej práci. Prípadne si preèítajte recenziu, ktorú nám na knihu napísal Daniel Pastirèák, kazate¾ Cirkvi bratskej.

O èem tedy vlastnì je

Son-Rise: Zázrak pokraèuje je ohromující a hluboce dojímavý záznam rozvoje Rauna Kaufmana z nekomunikujícího a neteèného dítìte v aktivního, milujícího mladého muže.

První èást vypráví pøíbìh Rauna, který, když mu byl jeden rok, se zaèal odtahovat od lidského kontaktu. Zaèal být neteèný ke svému okolí, zdálo se, že je hluchý a slepý, hodiny a hodiny tiše zíral a houpal se. Diagnóza – autismus - nezvratný, celoživotní stav. Odborníci nenabízeli žádnou nadìji. Jeho rodièe, Barry a Samahria Kaufmanovi, pozorovali, jak jejich syn sklouzává hloubìji do své neproniknutelné ulity. Cítili, že musí sami nìco udìlat. Pøekroèit most do neprobádaného území. Na tom, co se stalo dobrodružstvím jejich života, Kaufmanovi dva a pùl roku intenzivnì pracovali se svým synem, jako prùkopníci nové terapie založené na nepodmínìné lásce a akceptaci. Ve vìku ètyø let Raun nevykazoval žádné stopy svého døívìjšího stavu.

Druhá èást prochází Raunovým pøekvapivým vývojem a úspìchy od jeho ètyø let. Tøetí èást vypráví pøíbìhy pìti dalších typických rodin, které se, vedeny Son-Rise programem manželù Kafmanových, pøiblížili ke svým „nedosažitelným“ dìtem. Tyto pøíbìhy nabízejí skuteènou nadìji a pozoruhodné svìdectví o síle a nekoneèných možnostech lásky.

Krátce o autorovi

Barry Neil Kaufman je autorem více než devíti bestsellerù. Se svou ženou Samahrií jsou zakladateli Institutu volby, mezinárodnì uznávaného uèebního centra, který již navštívili lidé ze 66 zemí šesti kontinentù. Je autorem 12 knih, pøeložených do 22 (teï již 23) jazykù. Nìkteré z jeho knih jsou povinnou èetbou na více než 280 univerzitách.

Napsali o ní

„Takmer neuverite¾ný príbeh o pretvárajúcej moci lásky. O rodièoch, ktorí vïaka svojmu špeciálnemu synovi našli 'to najotvorenejšie, najakceptujúcejšie a najmilujúcejšie miesto v sebe'. Kniha pre každého, kto v šere svojho labyrintu èaká svitanie.“

Daniel Pastirèák
Kazate¾ Cirkvi bratskej, spisovate¾, básnik a maliar

„Potvrzuje nekoneèný potenciál lidského ducha a nabízí nadìji tìm, kteøí èelí nepøízni osudu.“

Coretta Scott King, manželka Martina Luthera Kinga, Jr.
Prezidentka Centra pro nenásilnou sociální zmìnu

„Táto kniha zneisuje konštatovania a prognózy zainteresovaných 'odborníkov' a 'špecialistov' a ponúka nové uistenie o nádeji.“

PhDr. Slavomír Krupa, PhD
Riadite¾ Výboru pre poradenstvo v sociálnej práci

„Druh lásky, po které každý skrytì touží, ale bojí se ji žádat.“

Los Angeles Times

„Inspirující a dojemný pøíbìh o skuteèném svìtì neomezených možností!“

Linda Neubauerová-Cecavová,
Certified Son-rise program child facilitator
(aprobovaná terapeutka Son-rise programu)

Kde knihu dostanete

Kniha je v bežnom predaji v normálnych kníhkupectvách. Distribuujú ju na Slovensku ArtFórum a Porta Libri, v Èechách Ivo Stehlík. Keïže ma viacerí ¾udia oslovili s tým, že nevedia knihu zohna, tuná prinášam zoznam predajní, kde knižka urèite je. (Èo neznamená, že nie je aj v ïalších.)

Slovensko Èechy
 • Bratislava: ArtFórum, Kozia 20
 • Žilina: ArtFórum, Bottova ul.
 • Košice: ArtFórum, Mlynská 6
 • Banská Bystrica: ArtFórum, Dolná 8
 • Praha:
  • Portál
  • Kníhkupectví Academia, Václ. nám.
  • Kníhkupectví Karolínum
  • Karmelitánské kníhkupectví u sv. Jindøicha
  • Kníhkupectví Fišer
 • Brno: minimálnì 5 kníhkupectví
 • Ostrava: Studio Telepace, Kostelní námìstí 2
 • Èeské budìjovice:
  • Kníhkupectví Beseda
  • Kníhkupectví Gregorius
  • Rosa
 • Plzeò: Kníhkupctví Štìstíèko
 • Jindøichùv Hradec:
  • Kníhkupectví OP
  • Galerie Inspirace
 • Jihlava: Kníhkupectví a èajovna Kuba a Paøízek
 • Liberec: Kníhkupectví Fryè
 • Tábor: Dobrá èajovna
 • Hluboká nad Vltavou: Kníhkupectví Trèková
 • Èeský Krumlov: Kníhkupectví Expedice
 • Prachatice: Šindeláø
 • Humpolec: Kníhkupectví Jana Zábrany
 • Litomyšl: Èajovna v muzeu
 • Hoøice: Expect s.r.o
 • Znojmo: Kníhkupectví Comenius
 • Horní Maršov: Sever
 • Turnov: Kniha Èeského ráje
 • Ostrov: Kníhkupectví Aveline
 • Klatovy : Kníhkupectví a galérie Siwa
 • Uherské Hradištì : Dùm knihy Portál
 • Vodòany : Kníhkupectví U zlatého jablka
 • Havlíèkùv Brod: Kníhkupectví a literární kavárna Vysoèina
 • Internet: Internetové kníhkupectví Vltava

Prípadne sa ozvite a môžem knihu posla na dobierku.

Poïakovanie

Ïakujem týmto všetkým, kto pomohli príchodu knižky na svet - Megi, že bola so mnou trpezlivá, povzbudzovala ma a tešila sa so mnou, ale aj ïalším, bez ktorých by to nešlo: Rajne, Markéte, Linde, ale aj našim nezištným priate¾om Vladovi a Šárke, ktorí nám poskytli finanènú pôžièku, vïaka ktorej môže kniha vyjs. A nakoniec vydavate¾stvu Barracuda, ktoré celú prácu zastrešilo.