Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Ako nás podpori: 2 percentá z dane z príjmov

Novinka, ktorá je novinkou už vyše roka: ešte stále pracujeme na novej ceste pre Robiho - terapii Dr. Šulu.

Milí priatelia,

Ak sledujete naše stránky pravidelne, viete, že cesty, ktorými sme sa pustili, nie sú finanène jednoduché. Terapie, ktoré nám, ale najmä Robinkovi, pomáhajú, stoja nielen niekedy hromadu energie, ale väèšinou aj peniaze. Son-Rise dnes už nebežíme a lieèba u dr. Šmardu je ukonèená (so skvelými výsledkami). Robi však ešte nie je fit - stále je autista a my sme našli nieèo, èo by mu mohlo pomôc "postrèi" ho zasa ïalej. Ide o biomodulaènú lieèbu u MUDr. Šulu. Táto cesta je ešte drahšia, než predošlé a vyžaduje okrem úvodnej sumy aj priebežné financovanie, ale je to vysoko špecializovaná metóda, šitá na potrebu každého pacienta a je reálna nádej, že Robèovi pomôže. Preto budeme ve¾mi vïaèní, ak ho podporíte bezbolestnou metódou asignácie dvoch percent z dane z príjmov.

Možnos venova dve percentá z dane z príjmov neziskovej organizácii pravdepodobne poznáte. Princíp je jednoduchý: venujete peniaze, ktoré by inak išli štátu, tam, kam sami chcete. Vy neprídete o niè, my budeme ma na to, èo dáva zmysel. V našom prípade venujete 2 percentá obèianskemu združeniu Autizmus ako dar, ktoré sme založili spolu s ïalšími rodinami, ktoré sa venujú svojim autistickým deom metódou Son-Rise. Nám dáte vedie, že peniaze sú urèené pre Robinka a v rámci združenia peniaze prejdú tam, kam majú.

Ïalej sa doèítate, ako na to, keï ste zamestnanec, keï ste živnostník (sami si podávate daòové priznanie) a keï dávate ako firma. Ïakujeme za všetky príspevky! Ak nás podporíte, Vaše peniaze pôjdu na:

 • èiastoèné prefinancovanie lieèby u Dr. Šulu,
 • alebo na preplatenie podporných postupov, ktoré sú povinnou súèasou tejto terapie (odborné psychologiké vedenie).
Postup pre zamestnancov
 1. Požiadajte zamestnávate¾a o vykonanie roèného zúètovania zaplatených preddavkov na daò.
 2. Potom požiadajte zamestnávate¾a, aby Vám vystavil tlaèivo Potvrdenie o zaplatení dane. Tu si môžete stiahnu jeho vzor.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zisti dátum zaplatenia dane a vypoèíta 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukáza. Táto suma však musí by minimálne 3,32 €.
 4. Druhý formulár, ktorý potrebujete, sa volá Vyhlásenie. Stiahnite si ho tu a preèítajte si pouèenie na jeho druhej stránke. Sú v òom predvyplnené údaje nášho združenia.
 5. Dopíšte do Vyhlásenia vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukáza.
 6. Obe tieto tlaèivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doruète do 30. 4. 2013 na daòový úrad pod¾a Vášho bydliska.
 7. Nezabudnite nám da vedie napríklad na e-mail mokranovci@mokranovci.net, že ste poukázali peniaze pre nás. Ak to nespravíte, peniaze nepôjdu Robinkovi, ale združeniu ako celku, pretože nebudeme vedie identifikova konkrétneho príjemcu.
 8. Ïakujeme! :-)
Postup pre živnostníkov (ktorí si sami podávajú daòové priznanie)
 1. Pri vypåòaní štandardného daòového priznania si vypoèítajte Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukáza v prospech prijímate¾a. Poukáza môžete aj menej ako 2%, musí však by splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímate¾a.
 2. V daòovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímate¾a.
  • Ak vypåòate Daòové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornos VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO pod¾a § 50 zákona.“
  • Ak vypåòate Daòové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornos XIII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO pod¾a § 50 zákona.“
  • Do príslušných koloniek uveïte:
   • sumu 2% z vašej dane: xxxx,- €
   • IÈO: 36075833
   • Právna forma: Obèianske združenie
   • Názov: Autizmus ako dar
   • Sídlo: Pohranièníkov 2A, 85110 Bratislava
 3. Kolónku "spåòam podmienky na poukázanie 3% z dane" oznaète len v prípade, ak viete zdokladova vykonávanie aspoò 40 hodín dobrovo¾níckej èinnosti. Písomné potvrdenie potom musí by prílohou daòového priznania. Vzory takýchto tlaèív nájdete tu.
 4. Riadne vyplnené daòové priznanie doruète v lehote, ktorú máte na podanie daòového priznania (do 31. 3. 2013) na Váš daòový úrad (pod¾a Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplate daò z príjmov.
 5. Nezabudnite nám da vedie napríklad na e-mail mokranovci@mokranovci.net, že ste poukázali peniaze pre nás. Ak to nespravíte, peniaze nepôjdu Robinkovi, ale združeniu ako celku, pretože nebudeme vedie identifikova konkrétneho príjemcu.
 6. Ïakujeme! :-)

Poznámky:

 • Èísla úètov prijímate¾ov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nako¾ko peniaze na úèty prijímate¾ov prevádzajú daòové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daò daòovému úradu.
 • Okrem daòového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlaèivo, èiže ani samotné tlaèivo Vyhlásenia pre fyzické osoby (aké bolo pred dvomi rokmi) už nepodávate naviac a ani nebudú akceptované takéto tlaèivá.
 • IÈO prijímate¾a sa do koloniek vypisuje z¾ava.
Postup pre právnické osoby

Pozor! Oproti minulosti nastali od minulého roku zmeny - právnické osoby asignujú iba 1,5 % dane z príjmu. Iba v prípade, ak 0,5 % darujú, môžu asignova 2 %.

 1. Vypoèítajte si Vaše 2% (resp. 1,5 %, ak nedávate dar) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukáza v prospech prijímate¾a/prijímate¾ov, poukáza môžete aj menej, musí však by splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímate¾a.
 2. V daòovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie podielu z dane v prospech 3 prijímate¾ov. Do jednej èasti (najlepšie do jedinej :-)) do príslušných koloniek uveïte:
  • sumu podielu (èi už 2 % alebo 1,5 %) z vašej dane: xxxx,- €
  • IÈO: 36075833
  • Právna forma: Obèianske združenie
  • Názov: Autizmus ako dar
  • Sídlo: Pohranièníkov 2A, 85110 Bratislava
 3. Riadne vyplnené daòové priznanie doruète v lehote, ktorú máte na podanie daòového priznania na Váš daòový úrad (zvyèajne pod¾a Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplate daò z príjmov.
 4. Nezabudnite nám da vedie napríklad na e-mail mokranovci@mokranovci.net, že ste poukázali peniaze pre nás. Ak to nespravíte, peniaze nepôjdu Robinkovi, ale združeniu ako celku, pretože nebudeme vedie identifikova konkrétneho príjemcu.
 5. Ïakujeme! :-)

Poznámky:

 • Èísla úètov prijímate¾ov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nako¾ko peniaze na úèty prijímate¾ov prevádzajú daòové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daò daòovému úradu.
 • Okrem daòového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlaèivo, èiže ani samotné tlaèivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.
 • IÈO prijímate¾a sa do koloniek vypisuje z¾ava.
Príspevok za predchádzajúce roky

V roku 2007 bolo naše združenie prvýkrát prijímate¾om dvoch percent z dane z príjmov. Èas, ktorá nakoniec pripadla našej rodine, èinila 86 235,- Sk. Za túto neuverite¾nú sumu sme vám všetkým, ktorí ste nám prispeli, ve¾mi vïaèní - ÏAKUJEME! Peniaze sme použili najmä na financovanie lieèby Dr. Šmardu, pretože to nás momentálne vyažuje finanène najviac.

V roku 2008 sme od vás dostali 16 552,- Sk. Aj za tieto peniaze ve¾mi ïakujeme!

V roku 2009 sme od vás dostali 1 030,94 €. Použité boli na prefinancovanie èasti lieèby u dr. Šmardu.

V roku 2010 sme od vás dostali 713,52 €. Použité boli prevažne na nákup bezpelkových potravín, malá èiastka na èas lieèby u dr. Šmardu.

V roku 2011 sme od vás dostali 133,48 €. V tomto období, keïže sme už nebežali terapiu Son-Rise a u dr. Šmardu sme už len na udržiavacej minimálnej lieèbe, sme peniaze nezháòali, takže ïakujeme vytrvalcom :-).

V roku 2012 sme od vás dostali 860 €. Tieto idú komplet na lieèbu dr. Šulu.