Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Son-Rise: Médiá

Túto podstránku chápeme ako mediálne zobrané spisy o Son-Rise, ktoré s nami súvisia. Zveèníme tu jednak naše èlánky èi rozhovory s nami a jednak èlánky, ktoré súvisia so Son-Rise, napríklad recenzie na knižku - ak vyšli v médiách. Nenútime vás èíta to, aj tak už máte dos ostatných textov na našej stránke :-). Pre archívne úèely to však je dobré.

  Názov Médium Popis Autor Èlánok
Família STV
15. 3. 2007
Relácia o nás a o Son-Rise redakcia Famílie, scenár - Jarmila Manèušková Video - relácia z 15. 3. 2007 (11. týždeò)
Autizmus ako dar Mama a ja
2006, èíslo 6
Èlánok o našom životnom príbehu Martina Rapavá (z našich podkladov) Obrázok
Lieèenie hrou Bájeèná žena
2006, èíslo 17
Èlánok na základe rozhovoru s nami Alena Jurisová Obrázok (verzia, ktorá vyšla)

HTML Verzia (autorizovaná verzia)
Son-Rise - Zázrak pokraèuje Pedagogické rozh¾ady
2006, èíslo 1
Recenzia knihy Robert Sabo Obrázok
Stále autista, ale menej ako pred rokom Domino fórum
2005, èíslo 4
Rozhovor s nami ¼udmila Bargerová HTML Verzia

Obrázok
Ako sa autizmus stal darom Domino fórum
2005, èíslo 2
Recenzia knihy ¼udmila Bargerová Obrázok
O ceste z autizmu, ktorá vraj neexistuje Ièko (študentské noviny)
December 2004
Rozhovor s nami ¼udmila Bargerová Obrázok