Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Ïalšie Son-Rise rodinky

Na tejto stránke môžete vidie, aké ïalšie rodiny vedú svoje Son-Rise programy u nás (Slovensko a Èechy). Ak by ste bývali blízko a napadlo vám, že by ste mohli robi u nich dobrovo¾níka, ozvite sa im. Nie všetci robia tento program skutoène naplno, ale všetci si rozhodne zaslúžia za svoju snahu metál.

So slovenskými Son-Rise rodinami, ktoré tu vidíte, sme nedávno založili nové obèianske združenie zamerané na podporu a informovanie o Son-Rise, volá sa Autizmus ako dar. Bližšie informácie dodáme, keï budú.

Bedejovci - Trnava
Paulínka


Bedejovci, rodièia Paulínky, boli medzi prvými u nás: Eva spolu s nami absolvovala kurz Start-Up v januári 2004. Keïže majú spolu 3 deti, nebolo pre nich ¾ahké pusti sa do Son-Rise hneï naplno. Po tom, ako aj Palo absolvoval Start-Up v januári 2005, však idú na plné obrátky.

Bližšie informácie o nich nájdete na ich stránkach: http://www.bedej.net/paulinka/

Kontakt: eva@bedej.netKoryèanští - Brno
Vítek


Danka Koryèanská, Vítkova mamina, bola druhá statoèná mamina, ktorá s nami absolvovala úvodný kurz v januári 2004. Son-Rise vedú ako priekopníci v Brne.

Barèa, Vítkova sestra, urobila špeciálnu stránku venovanú súrodencom špeciálnych detí. Tam sa dozviete o nich viac: http://zvlastnisourozenci.wz.cz

Kontakt: d.korycanska@t-email.czPšenèíkovci - Martin
Pako


Monika Pšenèíková, Pakova mamina, absolvovala kurz v januári 2005. Obdivujeme jej odvahu a odhodlanie pusti sa do Son-Rise aj napriek ne¾ahkej rodinnej situácii (je na všetko sama). Držíme im obom palce!

Kontakt: mon.graf@marta.sk

Majzunovci - Bratislava
Mako


Druhá bratislavská rodinka. Mirka Majzunová, mamina Maka (6 rokov), absolvovala kurz v januári 2005. Veríme, že si nebudeme dobrovo¾níkov prebera :-), naopak, že v Bratislave sú vytvorené prvé predpoklady pre takú krásnu a zmysluplnú èinnos ako je dobrovo¾níctvo v Son-Rise programe.

Kontakt: majzun@slovanet.sk

Jandekovci - Olomouc
Maruška


Jandekovci, rodièia Marušky, tiež bežia Son-Rise od januára 2005. Držíme palce, sú druhí priekopníci v konèinách Èeských a Moravských. Markéta nám navyše ohromne pomohla s korektúrami knižky - ïakujeme aj touto cestou!

Kontakt: marketa.jandekova@seznam.cz