Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Son-Rise: Princípy

Nasledujúci popis princípov terapie Son-Rise je èiastoène prebratý z oficiálnych stránok Option Institutu a èiastoène popis toho, èo sme sa nauèili na kurze "Son-Rise Start-Up". Viac informácií o samotnom kurze nájdete tu.

Priznám sa vám k nieèomu. Možno keï budete èíta tieto princípy, budú sa vám to zda by žvásty. Mne sa zdali, keï som ich èítal prvýkrát. Povedal som si "to je pekné, ale niè nehovoriace, asi si to najdôležitejšie nechávajú pre seba". Po preèítaní knihy, ktorá mi mnohé objasnila, som si hovoril "aha, ono to je nakoniec dôležité, ale to najdôležitejšie si aj tak nechávajú pre seba". a keï sme sa vrátili z kurzu, nadšení pre SonRise a hlavne plní vedomostí, išiel som koneène napísa vám všetkým, o èom to naozaj je. A zistil som, že to tam bolo celý èas :-). Tak som to iba trochu doplnil a popísal vlastnými slovami... Verte alebo neverte, nasledovné princípy sú naozaj k¾úèom k svetu autistického dieaa.

Princípy Son-Rise

Toto sú základné princípy terapie Son-Rise:

  • Prijatie nesúdiaceho a optimistického pristupu: diea ve¾mi dobre cíti, keï jeho svet posudzujeme. Má svoje "izmy", opakované a samostimulujúce správania a my ich vnímame ako zlé. V skutoènosti všetko, èo diea robí, má svoj dôvod. My ho možno nepoznáme, ale môžeme si by istí, že tento dôvod existuje. Žiadne správanie autistického dieaa nie je zlé! Keï dieau stále zakazujeme robi, èo ho baví, èi už priamo alebo nepriamo, keï signál, ktorý od nás prijíma, je o tom, že jeho svet, do ktorého je uzavreté, je zlý, preèo by malo s nami chcie komunikova? Cesta z tohto kruhu je v nás - keï prijmeme jeho/jej správanie bez odsudzovania, keï s ním budeme spokojní aj keï sa nespráva ako by sme radi, vytvárame prostredie slobody. V nej sa má šancu narodi záujem o druhú osobu.
  • Vstúpenie do sveta dieaa - opakovanie jeho ritualistických správaní: naše diea robí èo dokáže. Keï nekomunikuje, asi nevie ako. Tým, že vstúpime do jeho sveta, máme šancu ho pochopi a ukáza mu, že v òom nie je samo. Tým, že budeme opakova jeho správanie, že nás to tiež baví, mu ukážeme, že stojí za to zaujíma sa o druhého. Až potom mu máme šancu pomaly ukáza, že náš svet stojí za námahu. Oèný kontakt s autistickým dieaom sa zaèína pomocou vstúpenia do jeho sveta a ïalej prehlbuje maximálnou a nadšenou podporou oèného kontaktu.
  • Využitie motivácie dieaa: ak diea samo nechce, niè nedosiahneme. Èo s tým? Prinúti ho? Dosiahneme obal bez obsahu. Iba práca s motiváciou dieaa má v tomto prípade šancu. Keï èlovek chce, dokáže zázraky. Keï je diea zaujaté terapeutom, má už oèný kontakt, pracujeme ïalej s jeho motiváciou. Hráme sa s hraèkou, ktorá ho baví - a povzbudzujeme ho k výkonom (napr. pri uèení reèi) pomocou hry s vecami, ktoré diea motivujú.
  • Výuèba pomocou interaktívnej hry: diea musí hra bavi, inak sa vráti do svojho sveta. Ve¾mi dôležitá je pri tom výdrž. Terapia môže trva mesiace, než diea zaène reagova.
  • Energia, nadšenie a entuziazmus: jeden zo základných prvkov Son-Rise terapie. Keï nás to nebaví, diea to vycíti. Keï neveríme v možnú zmenu, nikdy ju nedosiahneme. Oslavujeme každý drobný pokrok u dieaa. Sme si vedomí toho, že veci, ktoré sú pre nás jednoduché, sú pre autistické diea ve¾mi zložité. Keï po nieko¾ko mesaènom úsilí diea povie "eee", je to dôvod na rodinnú oslavu! Mnohé deti zaèínajú komunikova ve¾mi pomaly.
  • Rodiè ako najdôležitejšia osoba pre diea: zakladatelia Son-Rise veria v rodièov. Diea nemá nikoho bližšieho ani milujúcejšieho, schopného pracova so svojím dieaom 12 hodín denne a nevníma to ako obe, ale úžasnú príležitos. Ak diea nereaguje, ako by sme chceli, rodiè je schopný nezlomi sa a pracova ïalej - stále veri, a vytrva. V skutoènosti viera v úspech je podstatná. Máme vysoké ciele, ale nie sme závislí od ich dosiahnutia. Budeme svoje diea milova bez oh¾adu na to, èi dosiahne nejaké úspechy alebo nie.
  • Vytvorenie bezpeènej pracovnej miestosti s minimalizovaním rušivých vplyvov: autistické diea je prestimulované. Vytvorením prostredia s minimom stimulov mu pomôžeme vníma svet, rozumie mu a máme šancu ponúknu mu interakciu s druhým èlovekom. Son-Rise terapia sa odohráva v špeciálne upravenej herni na to urèenej, ve¾mi jednoduchej, bez zbytoèných stimulov. Rodiè èi terapeut je to najzaujímavejšie, èo v herni je - ide o to, aby diea pochopilo, že komunikácia s druhým èlovekom stojí za to.
Ako to vyzerá v praxi

Rodièia potrebujú vytvori si doma jednu miestnos, ktorá bude slúži špeciálne ako heròa pre terapiu. Má svoje zásady: musí by bezpeèná, bez zbytoèných rušivých predmetov (ako napr. obrazy). Mala by by taká, aby sme dieau nemuseli niè zakazova, v herni sa nehovorí "nie". Diea bude našim vodcom, nebudeme voèi nemu uplatòova autoritu. Mala by tiež obsahova iba také hraèky, pri ktorých sa dá cvièi interakcia a komunikácia (žiadna elektronika, v žiadnom prípade televízor èi poèítaè). Každé autistické diea je iné, preto aj heròa je špecifická pre každé diea.

Samotná terapia pozostáva spoèiatku hlavne z opakovania správania dieaa. Závisí na dieati, nako¾ko vníma svet mimo toho svojho. Prvým krokom je väèšinou vstúpenie do jeho sveta - namiesto toho, aby sme mu odovzdali informáciu, že sa správa nevhodne, dáme mu najavo, že ho máme radi, sme úplne spokojní s tým, aké je a že chceme by k nemu èo najbližšie, chceme by s ním.

Keï sa nám podarí vytvori s dieaom kontakt, nastupujú ïalšie techniky. Formou hry maximálne posilòujeme oèný kontakt, komunikáciu, neskôr predstavivos... všetko, v èom má diea ažkosti. Neoddelite¾nou súèasou hry je entuziazmus, nadšenie, chvála za všetko, èo diea správne urobí.

Táto terapia prebieha v ideálnom prípade 8-12 hodín denne! a to väèšinou po dobu nieko¾kých rokov. Aj menej je však lepšie ako niè.

a èo ïalej?

V momente písania tejto stránky sme tesne po absolvovaní kurzu, plní energie, ale ešte bez praktických skúseností. Budeme vás ïalej informova o tom, ako pracujeme, o úspechoch aj neúspechoch. Držte nám palce :-).