Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Diéta GFCF

Táto stránka je o ve¾mi zaujímavej teórii, ktorá hodnotí autizmus ako metabolickú poruchu. Znie to neuverite¾ne, je to však podobné ako s celým našim vesmírom - jeho existencia je nepravdepodobná, ale veríme v neho, lebo v òom žijeme. Skrátka je ve¾a prípadov autistických detí, ktoré dosiahli obrovské pokroky, èi dokonca sa plne vylieèili z autizmu iba vïaka tejto špeciálnej diéte.

Ïalšie informácie pochádzajú hlavne z èeskej stránky venovanej problematike GFCF diéty v súvislosti s autizmom. Túto stránku Vám môžeme len doporuèi.

Keïže náš Robin od augusta 2003 poctivo dodržuje diétu, môžete sa pozrie aj na podstránku venovanú pokrokom, ktoré poèas nej zaznamenal.

Princíp

Existujú overené poznatky, ktoré potvrdzujú, že autizmus je metabolická porucha podobná celiakii a fenylketonurii. Jej príèina tkvie v zlom štepení proteínov, èoho následkom je tvorba halucinogénnych morfínov ovplyvòujúcich centrálny nervový systém. Zahranièné skúsenosti ukazujú, že stav autistických detí sa dramaticky zlepšuje diétnym opatrením, ktoré vyluèuje zo stravy problematické proteíny – gluten a casein.

Peptidy, ktoré vznikajú nekompletným trávením proteínov, sú podobné morfínu. Jedná sa o tzv. gluteomorphine, ktorý vzniká nekompletným trávením lepku (gluten) prítomného vo všetkých obilninách a tzv. caseomorphine, ktorého zdrojom sú všetky mlieène výrobky. Pod¾a odborníkov pravdepodobne tieto dve látky sú zodpovedné za poškodenie CNS u autistických osôb.

Zjednodušene povedané, pod¾a tejto teórie je autistické diea neustále pod vplyvom morfínov. Vylúèenie gluténu a kazeínu zo stravy by malo spôsobi postupné odbúranie morfínu z organizumu a tým aj odbúranie autistického správania. Èím skôr diea zaèalo s diétou, tým lepšie výsledky dosiahlo. Súvisí to aj s dåžkou pôsobenia morfínu na CNS a do akej miery bola CNS morfínmi poškodená.

Èo sa smie a èo sa nesmie jes

GFCF diéta je diéta, ktorá zakazuje konzumova všetky pokrmy obsahujúce gluten (lepok) a casein, nachádzajúci sa v mlieku.

Lepok se nachádza vo všetkých obilninách. Medzi zakázané potraviny patrí pšenica, jaèmeò, žito, ovos a všetky výrobky z týchto obilnín. Je to diéta, ktorá je predpísaná pri metabolickej poruche, ktorá se volá celiakia. Je nesmierne dôležité èíta vždy na všetkých potravinách ich zloženie. Lepok obsahujú èasto i výrobky, o ktorých by ste to vôbec nepredpokladali, a to v rôznej podobe. Môže to by napr. vo forme sladu, maltodextrinu, a to napr. kukurièné lupienky, niektoré keèupy, párky, salámy, paštiky a podobne.

Casein sa nachádza v mlieku všetkých cicavcov – a vo všetkých výrobkoch z nich vyrobených. GFCF diéta znamená vylúèenie živoèíšneho mlieka v akejko¾vek podobe. Zakázané je mlieko, maslo, tvaroh, syry… Deriváty mlieka èasto obsahujú da¾šie výrobky ako napr. vysokoenergetické produkty s oznaèením že obsahujú proteíny (bývajú to väèšinou mlieène proteíny), sojové syry, rastlinné maslá, èokolády, peèivo, torty, koláèe, niektorý chlieb… 

Ïalšie informácie vrátane podrobných zoznamov zakázaných a povolených jedál, aktuálne informácie, odborné èlánky, recepty, diskusiu, príbehy detí vylieèených touto diétou atï nájdete na spomenutých èeských stránkach venovaných GFCF.