Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Linda

Preèo o Linde

Ak by sa vám zdalo, že naša krajina (tým myslím Èeskoslovensko, hovorte si èo chcete) má málo vecí, ktoré iné krajiny nemajú, ste na omyle. Má totiž Lindu, jedinú terapeutku Son-Rise v Európe (mimo Anglicka).

Sme ve¾mi radi, že môžeme aj touto cestou a formou poïakova Linde za podporu, ktorú nám poskytuje, ale aj za to, že je taká, aká je, za to, že priniesla aj do našich konèín to, èím teraz žijeme a za to, že nás svojou osobnosou oslovila, takže sme sa behom pár dní po stretnutí s òou rozhodli vstúpi do dobrodružstva menom Son-Rise. Dobrodružstva, ktoré prináša nielen zmeny našemu zatia¾-autistickému synovi, ale ktoré aj nám dalo poznanie darov, ktoré pre nás Robinko znamená.

Lindine ve¾mi pekné stránky, venované terapii Son-Rise, nájdete na adrese http://www.srp-terapeut.cz/.

Linda Neubauerová-Cecavová

Vážení rodièe,

Jmenuji se Linda Neubauerová-Cecavová a jsem aprobovanou dìtskou terapeutkou Son–Rise programu®. Prošla jsem speciálním 18ti mìsíèním studiem Son–Rise programu v USA (Autism treatment center of America) a nyní pracuji již ètvrtým rokem jako dìtská terapeutka s dìtmi a jejich rodinami v Evropì (Èesko, Slovensko, Švédsko, Norsko, Itálie, Polsko, Anglie, Maïarsko atd). S Robinkem a jeho rodinou pracuji pravidelnì od zaèátku tohoto roku.

Pokud Vás Son–Rise program® èi léèebná dieta zaujaly, neváhejte a kontaktujte mì se svýmy dotazy:
E-mail: autismus.cz@seznam.cz
Tel: 00 420 777 148 470


Kromì dotazù na mì mùžete podniknout ještì tyto následující kroky:

1) Oslovit pøímo Autism Treatment Center of America, základnu Son–Rise programu:
Tel.: 001 413 229 2100
www.son-rise.org
(Angliètina podmínkou)

2) Rodièùm, co nerozumí anglicky, nabízím 2 hodinovou osobní konzultaci zdarma Pøi této konzultaci zhodnotíme, jestli Son–Rise program je vhodný právì pro Vaše dítì a probereme další konkrétní kroky, které mùžete podniknout. Seznámím Vás též se základnímy, konkrétnímy principy Son–Rise programu. Vyslechnu si Vás a probereme další konkrétní kroky, které mùžete podniknout.
První konzultace probíhá bez pøítomnosti dítìte. Postaèí mi Váš detailní popis. Konzultace mùže probíhat ve mìstech Brno, Tišnov, èi Jihlava.


Milí rodièe, Son–Rise program vøele doporuèuji a velice ráda Vám pomohu aktivnì se podílet na rozvoji Vašeho drahého dítìte.

Tìším se na Vaše dotazy.

Linda Neubauerová-Cecavová
Aprobovaná terapeutka Son-rise programu