Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Robin pred Son-Rise
Megi, 10.1.2004

¼udia nás poznajú dlho aj krátko, alebo o nás zatia¾ iba poèuli.
Paradoxne som dostala minule – nedávno – pred dvomi dòami – otázku od ve¾mi empatického èloveka, ktorý nás pozná už dlho: „v èom sa vlastne líši Robin od iných detí?“. Nebola som udivená, ale priam šokovaná! a vtedy som si uvedomila, že ani ¾udia, ktorí žijú v našej úplnej blízkosti, nevidia ani zlomok toho, „èo žijeme“.

On je vlastne aj ve¾ký rozdiel v tom, ako vnímam život s Robinom ja (Megi) a ako ho vníma Vladino. A ten rozdiel je naozaj ve¾ký.

Robin sa vo všetkom líši od iných detí. Všetko èo robí, robí inak.

1. Robin nerozpráva, ani nijak inak nekomunikuje.

K hraniu potrebuje momentálne spoloènos, inak èumí do blba, šúcha si hlavu o zem, búcha si ruku, búcha hlavou o zem, roluje koberce alebo sa do nich zamotáva, otvára a zatvára dvere, hrá sa so svetlami...

Èo to zmanená pre nás?
Nereaguje na meno, nemôžeme ho zavola. Nikdy nezostane na mieste, kde mu povieme, problematické je s ním ís na návštevu. Tým, že nekomunikuje, nerozumie a neprijíma zákazy, príkazy.

Nedá sa mu niè vysvetli, èasto nevieme, èo chce. Najhoršie je to, keï ho nieèo evidentne bolí a my nemôžeme prís na to, èo ho trápi.

Máme s ním len ojedinelý a krátky zrakový kontakt. Obèas sa na nás zadíva, ale to je ozaj len výnimoèné.

Nedá sa s ním niè plánova. Nemôžem si naplánova, kedy budem vari, kedy pôjdeme von. Závisí to od toho, ako to spracuje Robin. Keï chce ís von (rád chodí von), musíme ís hneï. Nechápe to, že musí poèka – musím vypnú šporák, natiahnu boty a ís. Inak strašne krièí a plaèe (myslím, že ak budem vústretová – nie je to podvo¾ovanie – možno to bude neskôr chápa aj on).

Ja (Megi) žijem v neustálom strese, nervozite, vine a trápení sa nad tým, èi robím veci dobre. Moja myse¾ je rozdelená na:

 • Dáva pozor na Robina: ... 80 %
 • Trápenie sa nad vecami bežného života s Robinom ... 80 %
 • Ostatné veci – vzahy ... 20 %
 • Spolu ... 180 %

Život s ním je strašne nároèný a zodpovedný.
Robin mi nikdy nepovedal „mama“.

2. Robin nevie poriadne jes.
 • Keï sa narodil, nemal sací a hltací reflex.
 • Sondovali sme ho do jeho jedného roka.
 • Potom sa nauèil jes lyžièkou mixovanú stravu.

V auguste 2003 sme zaèali s GFCF diétou. Na deviaty deò zaèal hrýz a potom sa nauèil sa jes všetko. Obèas sa kàmi sám, ale iba výnimoène. Keï je v nepohode, neje.

3. Robin nosí plienky.

Robin vie, èo sa robí do noèníka od septembra 2002 – dnes je január 2004. Obèas ide sám na noèník. Nechápe však, že to treba robi stále. Vie to (ís na noèník) a to mu staèí. Nechápe, preèo by to mal stále ukazova, že to vie.

4. Robin nespí.

Robin bol vždy nespavec, od úplného bábätka.
Ale pozera sa na bábätko, ktoré nespí, a pozerá len tak niekam nie je také hrozné, ako keï to robí 3,5 roèný chlapec hodiny a hodiny (v noci). Èlovek by strašne rád vyplnil tento èas aspoò nieèím zmysluplným, ale on o to nemá záujem a vy už ste len prežívajúca priesvitná vec, ktorá je chronicky nevyspatá, vyèerpaná a zúfalá, stále rozmýš¾ajúca, ako by svoje milované diea vytrhla z toho sveta NIÈOHO (ako my vnímame autistický svet) do sveta nášho. V každom z týchto svetov platia iné pravidlá. A sme ako mimozemšania, ktorí sa len po mikroskopických kúskoch snažia poznáva toho druhého.

5. Robin nevie dobre chodi.

Robin od narodenia urobil úžasné motorické pokroky, ale stále to má ïaleko od toho, ako fungujú zdravé deti. Robin má problémy so stabilitou. Padá, zakopáva, neodhadne nebezpeèenstvo.

6. Robin sa nevie hra.

K hraniu potrebuje spoloènos, inak robí svoje stereotypy.

No a inak je Robin v podstate úplne normálny chlapec.

Odhliadnuc od toho, že nespomínam všetky jeho zdravotné problémy, operácie a to, že nám už skoro 2x zomrel, myslím, že toto zdravé deti nerobia.

a pri tom všetkom iba s otvorenými ústami pozorujeme, mimo úplne nepochopite¾ne všetky detské zákony, sa Robin uèí niektoré veci, ktoré ho pre komunikaènú bariéru nemohol nikto nauèi. Všetko zvláda svojou pozorovacou schopnosou bez toho, aby na nás pozeral:

 • vie sa obliec,
 • vie sa najes a napi,
 • vie ís na noèník,
 • vie si vyèisti zuby,
 • vie ís sám po schodoch,
 • vie nakresli tvár,
 • rieši hlavolamy primerané jeho veku.

Všetky tieto schopnosti majú jedno spoloèné – robí ich iba obèas. Úlohy, ktoré rieši, nezopakuje dvakrát po sebe, iba obèas. Nepotrebuje neustálym opakovaním týchto vecí nám dokazova, že to vie. Nechápe, že keï to raz vie, môže to robi už stále – ako napríklad používanie noèníka.

Èasto ¾udia nechápu, preèo sa treba Robinovi tak prispôsobova. Ale narušenie (alebo výrazné narušenie) jeho zabehaných zvyklostí je pre neho a zároveò pre nás úplná katastrofa. Robin zvýrazní svoje stereotypné správania, aj už jeho nespanie sa ešte zhorší. Nechce jes, pi, pre hocièo sa rozplaèe. Nevieme ho upokoji ani nièím uspokoji. Väèšinou to nezvládne ani jeho telo a ochorie. Preto potrebuje Robin svoj k¾ud, svoj stereotyp, aby bol v svojej a pre nás relatívnej pohode.

Za 6 dní odchádzame do Londýna na kurz Son-Rise pre autistické deti. Po návrate rozbehneme Son-Rise program pre Robina a verím, že to radikálne zmení a zlepší náš život. Vnímam, že to bude ve¾mi nároèné, ale cítim, že to je to pravé pre Robina a pre nás.