Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Son-Rise: Filozofia

Son-Rise je konkrétna terapia pre autistické deti a dospelých, s konkrétnymi postupmi a metódami. Predsa však, aby ju èlovek mohol robi, potrebuje istým spôsobom myslie. Techniky Son-Rise by boli nièím, keby za nimi nebol èlovek, ktorý vie, èo robí. Asi to platí pre všetky terapie, avšak pre Son-Rise je obzvl᚝ k¾úèové, ako robíme veci, nielen to, že ich robíme - tri najdôležitejšie veci pre Son-Rise sú: postoje, postoje a postoje.

Preto som sa rozhodol v tejto èasti našich stránok uverejòova èlánky, úryvky a iné texty, ktoré sú viac èi menej o filozofii, ktorá je za terapiou Son-Rise. Takto si môžete overi, že nejde o sektárske myslenie :-), ale hlavne si tu budete môc preèíta mnohé, verím že zaujímavé, veci. Texty však nebudú o samotnej terapii, skôr o životnej filozofii, ktorú vytvoril Bears Kaufman s manželkou Samahriou, ktorú nazval Proces vo¾by (The Option Process) a ktorá je základom nielen terapie Son-Rise, ale aj mnohých kurzov èi workshopov pre dospelých, ktoré vedú v Inštitúte vo¾by (The Option Institute), Massachussets, USA.

  Názov Popis Autor / zdroj Zverejnené tu Text
Zvolila som si šastie Èlánok od dopisovate¾ky Boston Globe, ktorá sa zúèastnila kurzov v Inštitúte vo¾by. Èlánok ve¾mi dobre a nezávislými oèami ukazuje na to, o èom je dialóg vo¾by a celá filozofia vo¾by. Linda Weltner 19. 3. 2008 Slovenský preklad
Anglický originál
O deoch Prepis Bearsovej prednášky o deoch - nielen špeciálnych. O tom, ako si budujú presvedèenia a ako si my budujeme presvedèenia o nich. Zistíte, že dokonca aj desa prikázaní súvisí s tým, ako vnímame deti, aj keï asi nie tak, ako by ste èakali :-). Barry Neil Kaufman

1983
27. 11. 2007 O deoch
Dialóg vo¾by Prepis Bearsovej prednášky o podstate dialógu vo¾by a o tom, ako dialóg vo¾by vies. Dlhý a nároèný text - ak ho chcete èíta, urobte si naòho èas a vo¾nú myse¾. Žiadny text v tomto prípade nenahradí priamu skúsenos, ale tú vám ponúknu nemôžem :-). Barry Neil Kaufman

1983
30. 9. 2007 Dialóg vo¾by
  Je filozofia Option zlúèite¾ná s kresanským poh¾adom na svet? Diskusia nášho blízkeho priate¾a a dlhoroèného dobrovo¾níka Èima s jeho kamarátkou. Diskusia prebiehala mailovou formou, ja som ju dostal ako kópiu a tak sa mi páèila, že som poprosil úèastníkov, èi ju môžem zverejni. Èimo (Michal Èizmazia) a nemenovaná kamarátka,

jún 2007
27. 7. 2007 Option a kresanstvo
Rodièovstvo so zámerom Èlánok o rodièovstve, s úplne iným poh¾adom na veci, nad ktorými sa bežne vôbec nezamyslíme. Pozor - ak nechcete by konfrontovaní s radikálnymi myšlienkami, neèítajte :-). Barry Neil Kaufman

Èasopis "Mothering"
22. jún 1997
21. 5. 2007 Slovenský preklad
Anglický originál