Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 O Robinovi: úvod
Ïalšia stránka
Úvod 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Toto je èas našej svorky V tejto èasti sa môžete doèíta naše peripetie s našim výnimoèným synom, ktorého jedineènos nás prinútila k nechcenému a dôvernému spoznaniu slovenského predzajacovského zdravotníctva. Nepíšeme tu o všetkom - web stránka a nieko¾kozväzkový román sú predsa len odlišné veci. Nájdete tu len popis tých najzaujímavejších èi iných 'naj' období.

Pre uvedenie do problematiky vás na zaèiatok oboznámim s Robinovými problémami (nie diagnózami, to by bol ïalší zoznam), ktoré sme sa dozvedali postupne behom prvých týždòov a mesiacov jeho života, niektoré dokonca až behom prvých rokov (vïaka Bohu, že sme všetko nevedeli hneï). Uvádzam ich približne v poradí, ako sme sa ich dozvedali.

 • rázštep mäkkého podnebia,
 • šelest srdca, èo bolo zdiagnostikované neskôr ako neuzatvorená Bottalova spojka v rámci kardiovaskulárneho ringu plus defekt predsieòového septa,
 • hypoplastický genitál a nezostúpené testes,
 • nemal reflexy (sací, hltací, moorov); prvá diagnóza bola ažké poškodenie mozgu (neskôr sa ukázalo, že to bol omyl),
 • hneï po narodení zápal p¾úc, prièom nereagoval na antibiotiká (doktori mu nedávali šancu preži prvých 10 dní, èo sme sa našastie dozvedeli až keï mal 5 mesiacov),
 • centrálny hypotonický syndróm,
 • problém s videním - kolobóm na ¾avom oku (poškodený zrakový nerv),
 • nedovyvinuté bedrové kåby,
 • problémy s poèutím - pravdepodobné ažké poškodenie sluchu,
 • reflux - nefunènos zvieraèa, na základe èoho sa potrava vracia spa do úst,
 • hernie (pruh),
 • chronická obštrukèná choroba p¾úc ako dôsledok èastých zápa¾ov p¾úc - je závislý od inhalátora a iných inhalaèných liekov, ktoré mu pomáhajú zbavova sa hlienov, ktoré sa mu nadmerne tvoria v p¾úcach,
 • je èasto chorý, do dnes, keï má 3 a pol roka, bral cca. 18 x antibiotiká.

Tie potkany dole sú naše maèiatka Na prevedenie prvými rokmi Robinovho života sme pre vás pripravili zatia¾ štvordielny seriál. Dnes má Robin 3 a pol roka, má za sebou 6 operácií, nauèil sa relatívne slušne chodi, aj keï má problémy so stabilitou. Vie jes pevnú stravu, vie sa sám pooblieka, nosí plienky. Za najväèšie problémy považujeme ažké poškodenie sluchu a autizmus, èo spôsobuje, že nekomunikuje, napriek tomu má už a zatia¾ IQ testy v norme. 

Pri èítaní si môžete ako bonus predstavi našu chronickú nevyspatos - Robin ve¾mi zle a málo spí už od narodenia. Za 24 h, keï dobre spí, naspí 7 - 9 hodín spánku. Buï chodí spa ve¾mi neskoro (je slušne vychovaný, takže "až po nás"), alebo je v noci nieko¾ko hodín hore. Boli krátke obdobia, keï spal aj lepšie.

Ïalšia stránka