Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Autizmus

Na tejto stránke sa môžete dozvedie o našom poh¾ade na autizmus v porovnaní s klasickým odborným poh¾adom. Dopredu musíme zdôrazni, že nie sme odborníci na autizmus, sme iba rodièia, takže sa môžeme ve¾mi ¾ahko mýli. Máme však skúsenos, že rodièia majú niekedy pravdivejší poh¾ad na svoje diea, než odborníci. Nie sme ani lekári, a ve¾mi èasto sme vedeli lepšie ako lekári odhadnú stav nášho syna. Nie sme genetici, napriek tomu sme nedôverovali diagnóze nášho syna, ktorú obdržal u nás - a mali sme pravdu. 

Èo je to vlastne autizmus?

Je to pervazívna porucha osobnosti, èo znamená, že preniká celou osobnosou. Zjavná je iba zo správania èloveka. Autizmus sa prejavuje už v ranom detstve. Pre autistov je zložité vníma podnety z okolia a od ¾udí. Komunikácia tak bežná na dorozumievania u ¾udí je pre nich tak zložitá, nepochopite¾ná a abstraktná, že radšej volia existenciu vo svete predmetov alebo vo vlastnom svete.

Typické pre autistické deti je preferencia neživých predmetov pred kontaktom s ¾uïmi. Žijú vo svojom svete, ktorému rozumejú a ktorý dokážu ovláda - èastým príznakom sú "tantry", opakované správania (oznaèované ako nevhodné správanie), ktorými sú fascinované a dokážu nimi strávi celé hodiny znova a znova. To môže by kývanie sa, toèenie sa, hra s vlastnými prstami, prelievanie vody, otváranie a zatváranie dverí, hra so svetlami, špecifická hra s predmetmi... Typická je absencia zrakového kontaktu. Èasto pôsobia ako keby nepoèuli alebo nevideli - nereagujú na podnety.

Aká je príèina autizmu?

Odpoveï na túto otázku je sporná a zatia¾ nejasná. Sú domnienky o tom, že autizmus môžu spúša faktory ako choroba, antibiotiká, oèkovanie. Sú aj predpoklady, že urèitú rolu môžu hra genetické predispozície. Existuje teória o tom, že je to metabolické ochorenie (pozri GFCF). Taktiež sú predpoklady, že autizmus vzniká kombináciou nieko¾kých faktorov.

Dá sa autizmus lieèi?

Autizmus vo svete odborníkov je vnímaný ako trvalý nelieèite¾ný stav. Ve¾a autistov je odsúdených na pobyty v ústavoch. Opatrní odborníci hovoria radšej o tom, že 98% autistov sa nevylieèi. Napriek tomu existuje prístup, voèi ktorému sú odborníci skeptickí, ktorého výsledky sú však neuverite¾né (pozri Son-Rise).

Lieèba

Bežná lieèba
Niektorí odborníci pracujú s autistami presne štrukturovaným programom, ktorý krokuje autistovi jednotlivé èinnosti poèas dòa. Sú to behaviorálne metódy (u nás TEACCH), ktoré pomáhajú autistom nauèi sa mnohému, a tak skvalitni život sebe aj svojim blízkym (detaily pozrite na www.autizmus.sk a www.autismus.cz). Táto metóda však autizmus nelieèi, ale na základe odmeòovacieho systému presmeruje nevhodné správanie na iné, prijate¾nejšie. Deti sú pomocou tejto metódy schopné (ak sú úspešné) nauèi sa základnej sebaobsluhe: umy sa, najes sa, obliec sa, hygiena. Niektorí sú dokonca úspešní aj v komunikácii rôzneho stupòa.

Son-Rise
Existuje však aj metóda, ktorá už mnohých autistov priviedla plne z ich sveta do nášho - má už mnoho vylieèených autistov. Voèi nej sú odborníci spravidla skeptickí. Bližšie informácie pozri tu: Son-Rise.