Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Son-Rise: kurz "Start-Up"

Prednaska Tento kurz, organizovaný Option Institutom, sme absolvovali v Londýne, 18. až 22. januára 2004.

Priznávam bez muèenia, že sme si neboli istí, èi sa tam ve¾a dozvieme - dopredu sme mali preèítanú knihu "SonRise: The Miracle Continuous", videli sme BBC dokument o rodine, ktorá absolvovala SonRise... neboli sme si stopercentne istí, èi sa máme ešte èo dozvedie.  

Kurz prekonal všetky naše oèakávania. On totiž prístup SonRise nie je len o technikách, ale hlavne o postojoch, prístupe k dieau, o tom, ako s ním pracujeme, nie len o tom, èo s ním robíme.

Prekladatelka v akcii - nespí, prekladá Kurz trval 5 dní a bolo na òom asi 180 ¾udí, reprezentujúcich 132 detí, spolu z 22 krajín. Jeden zo zážitkov bol ten, že sme sa stretli so skupinou ¾udí s ve¾mi podobnými problémami a odhodlaných ís rovnakým smerom ako my.

Prednášky viedli Bryn a William - a boli skvelí. Jeden z najdôležitejších zážitkov bol vidie ich v akcii, pretože predvádzali presne to, èo budeme my robi v herni - a keïže sme sa už dopredu snažili trochu SonRisi aj pred kurzom, vieme, že to nie je jednoduché a videli sme ve¾a - ve¾a konkrétnych situácií a ako na ne. Zaži Bryn a Williama naozaj stálo za to.

Megi, William a ja Okrem toho bolo ve¾a èasu venovaného premietaniu domácich videí z rôznych rodín. Bolo úžasné sledova rôzne deti a ich pokroky: Son-Rise naozaj funguje! Ve¾a èasu bolo tiež na otázky a odpovede, takže sme videli problémy iných rodièov, ako ich rieši a tiež sme sa mohli spýta na náš konkrétny prípad.

a samozrejme, že sme sa dozvedeli aj konkrétne techniky - ani by som to nenazval technikami, pretože k¾úèové je aplikova ich s maximálnou láskou, entuziazmom a prístupom bez posudzovania a odsudzovania "zvláštnych správaní" autistických detí.

Megi a Bryn Viac o princípoch SonRise prístupu sa doèítate na postránke Princípy.

Môžem poveda, že kurz mal na nás presne ten efekt, ktorý mal ma: domov sme prišli plní energie a optimizmu a nevieme sa doèka, kedy zaèneme pracova s Robinkom...