Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Son-Rise: Ako to vyzerá v praxi - videá

Tu môžete nahliadnu aspoò jedným oèkom do Robinovej herne. Snažili sme sa vybra také úseky, ktoré približujú hlavné princípy terapie Son-Rise. Ïakujem týmto našim dobrodruhom, že nám dovolili tieto videá da do sveta.

Videá sú vo verzii pre Real Player. Ak tento prehrávaè nemáte, tu si ho môžete stiahnu.

Videá z herne v období 4.4. - 20.4.2004

Tieto ukážky boli zaznamenané v jednom konkrétnom úseku na našej ceste naším Son-Rise programom (každý Son-Rise program je individuálne prispôsobený jedineènosti dieaa). Program je proces a vyvíja sa.

Pre všeobecné porovnanie - pred Son-Rise bol oèný kontakt s Robinkom úplne minimálny, o interaktívnej hre alebo hovorení slov nemohlo by ani reèi.

 

      Real Player

56 Kbps
Real Player

128 Kbps
Popis
Bea
 Dåžka: 
 30 s
 
384 KB

879 KB
Pripájanie (joining)
Touto technikou sa buduje oèný kontakt s dieaom. Keï sa diea o nás nezaujíma, pripájame sa k jeho èinnostiam, ktoré diea momentálne zaujímajú alebo k jeho repetitívnemu správaniu - a to tak, že robíme to isté èo on. 
¼ubi
 Dåžka: 
 26 s
 
341 KB

776 KB
3E: energia, entuziazmus, nadšenie (excitement)
Jedna z najdôležitejších techník a postojov v terapii Son-Rise. Ak nás práca èi hra nebaví, nemá zmysel - diea to pochopí. My sme v herni nadšení a spokojní bez oh¾adu na to, èi "to dieau ide" alebo nie.
 Tatino
 Dåžka:
 42 s
 
541 KB

1 228 KB
Kontrola
Je dôležité, keï sa pre diea správame tak, že má nad nami kontrolu, keï vie, èo môže od nás oèakáva, keï nás môže riadi. Vtedy sme predvídate¾ní, èo je pre autistu dôležité. Na tomto videu je hra, pri ktorej ma Robin odstrkoval a ja som vždy "odletel", zároveò som sa snažil uèi slovo "bež".
 Mamina
 Dåžka:
 48 s
 
612 KB

1 412 KB
Povzbudzovanie hovorenia slov
Ak si dáte "volume" dos nahlas, budete poèu slová, ktoré Robinko hovorí: somár ("omá"), prasa ("la"), koza ("oïa"), kôò ("oò").