Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Asociácia/syndróm CHARGE
Pozor! nasledujúci text je tvrdo odborný - nebezpeèenstvo prehriatia mozgového tkaniva!

Zároveò sa tu však môžete dozvedie o asociácii/syndróme CHARGE viac než pravdepodobne kdeko¾vek inde v slovenskom jazyku. Ak nebudete nieèomu rozumie, netrápte sa. Bude nás aspoò viacej.
Definícia

CHARGE asociácia (alebo syndróm) je akronym oznaèujúci deti so špecifickou konfiguráciou chýb pri narodení.

Akronym je zložený z: "C" - coloboma - kolobóm, "H" - heart defects - chyby srdca; "a" - atresia choanae (stenosis) - nepriechodnos zadného nosového otvoru; "R" - retardation of growth and/or developmental delay - retardácia rastu a/alebo oneskorenie vývoja; "G" - genitourinary problems - moèovopohlavné problémy; "E" - ear abnormalities - abnormality uší.

Tento typ charakteristík ako prvý popísal Hall v roku 1979 [1], ale akronym 'CHARGE' bol prvý raz použitý v roku 1981 [2].
 
Oznaèenie asociácia CHARGE sa používa v prípadoch, keï nie je známe poškodené miesto v genóme. Keï je známy presný poškodený gén, hovorí sa o CHARGE syndróme. Pre zjednodušené pomenovanie sa však väèšinou používa oznaèenie Syndróm CHARGE (Robin má asociáciu CHARGE, aj keï na stránkach uvádzame syndróm).


Akronym CHARGE

C = Coloboma (kolobóm)

Kolobóm je rázštep alebo chyba zatvárania oènej gule. Toto môže vies k abnormalitám retiny alebo optického nervu. Kolobómy retiny alebo optického nervu môžu ma za následok signifikantnú stratu zraku, najmä poruchy vizuálneho pola v hornej polovici vizuálneho pola. Môže byt prítomná krátkozrakos alebo ïalekozrakos. Operácie nemôžu napravi oèné kolobómy, ale okuliare èasto pomáhajú. Deti so syndrómom CHARGE sú ve¾mi èasto senzitívne na svetlo. Mnohé sa lepšie cítia so slneènými okuliarmi, a to aj vnútri.

Niekedy môžu ma malé oèi.

Tieto problémy môžu spôsobi rôzne tažkosti, medzi ktoré možno zahrnú slepotu, slabý zrak, stratu vizuálneho pola, potrebu nosenia okuliarov, tažkosti so znášaním ostrého svetla a niekedy riziko ïalších oèných problémov ako odlupovanie retiny.

C = Cranial nerves (kraniálne nervy)

Asi 40% detí so syndrómom CHARGE má parézu tváre (kraniálny nerv VII), a aspoò 30% má problémy s prehåtaním (kraniálny nerv IX/X). Deti s parézou tváre majú väèšiu pravdepodobnos na senzorineurálnu stratu sluchu (kraniálny nerv VIII). ažkosti s prehltaním èasto pretrvávajú roky, ale obyèajne sa vyriešia okolo 7. - 8. roku života.

H = Heart (srdce)

Defekty srdca môžu byt rôzne.
Asi 80% detí so syndrómom CHARGE sa rodí s defektami srdca. Ve¾a z nich je malých, ale mnohé vyžadujú lieèbu alebo operáciu. Niektoré komplexné defekty srdca, ktoré možno vidie v syndróme CHARGE (napr. Falotova tetralógia) môžu byt život ohrozujúce.

a = Atresia of the choanae (atrézia choany)

Choany sú kanáliky zo zadu nosa do hrdla, ktoré umožnujú dýcha nosom. U detí so syndrómom CHARGE môžu by tieto kanáliky blokované (atrézia) alebo zúžené (stenóza). Operácie èasto riešia tieto defekty. Èasto sú potrebné opakované operácie.

R = Retardation of growth and/or development (retardácia rastu a/alebo vývoja)

Hoci väcšina detí so syndrómom CHARGE má pri narodení priemernú ve¾kost, mnohé zostanú malé kvôli nutrièným problémom, problémom srdca alebo nedostatoènosou rastového hormónu.

Väcšina detí so syndrómom CHARGE bude oneskorená vo vývoji. Èasto je to hlavne kvôli senzorovým deficitom (strata zraku a/alebo sluchu) a èastým hospitalizáciám v rannom veku. Niektoré deti so syndrómom CHARGE budú mentálne retardované, èi už s alebo bez mozgových abnormalít.

Historicky lekárske profesie prisudzovali ako charakteristickú èrtu asociácie CHARGE aj mentálnu retardáciu. Posledná literatúra ukazuje, že na toto sa dnes zaèína pozera ako na výsledok kombinácie iných anomálií, skôr než integrálnu anomáliu samotnej asociácie. [3] [4] Prípady z rodín aj profesionálov naznaèujú, že ¾udia s asociáciou CHARGE pokrývajú celé spektrum intelektuálnych schopností z tažkej retardácie cez normál až po vysokú inteligenciu.

Oneskorený rast a vývin sa môžu sta evidentnými ako diea dospieva. Mnohé faktory vedú k oneskorenému rastu vrátane tažkých problémov s jedením, refluxu, problémov s dýchaním, infekcií dýchacích ciest a opakovaných operácií s opakovanou a dlhou hospitalizáciou.

G = Genital and urinary abnormalities (genitálne a moèové abnormality)

Ve¾a chlapcov so syndrómom CHARGE má malý penis a/alebo nezostúpené testes. Dievèatá majú malé pysky ohanbia. Chlapci aj dievèatá môžu potrebova hormónovú lieèbu na dosiahnutie puberty. Chlapci aj dievèatá môžu ma abnormality oblièiek alebo urinárneho traktu, najmä reflux.

E = Ear abnormalities and hearing loss (abnormality ucha a strata sluchu)

Väcšina detí so syndrómom CHARGE má nezvyèajné ušnice (vonkajšie uši), vrátané krátkych, širokých uší s malým alebo žiadnym lalôèikom, èasto s "odstrihnutým" vzh¾adom do špirály (vonkajší záhyb ucha). Uši môžu by mäkké v dôsledku ohybnej chrupky. Èasto je problematické nosenie naèúvacích prístrojèekov.

Strata sluchu (vodivá a/alebo nervová) je prítomná u 80 - 85% detí so syndrómom CHARGE, v rozpätí od ¾ahkej straty sluchu po úplnú hluchotu. Stratu sluchu môže by obtiažne ohodnoti kvôli èastým infekciám ucha, prítomnosti dalších zdravotných tažkostí a všeobecnej obtiažnosti testovania. Ve¾a detí má dodatoèné vodivé straty kvôli èastým infekciám ucha. Ve¾a detí má tiež tažkosti s rovnováhou.

Mnohé deti majú tažkosti so stredným uchom (malformácie kostièiek alebo chronické infekcie kvôli hlienom v strednom uchu). Najèastejšia forma straty sluchu, ktorá sa nachádza u ¾udí s asociáciou CHARGE je zmiešaná, teda vodivá strata v dôsledku problémov stredného ucha kombinovaná so senzoricko-nervovou stratou kvôli problémom s kochleou.

Mnohí pacienti majú chronické tvorenie hlienu v strednom uchu a zúžené alebo chýbajúce ušné kanáliky.

Deti s rázštepom podnebia môžu mat probémy s infekciami ucha, jedením a reèou aj po operaèných korekciách.Symptómy

SYMPTÓMY

POPIS

VÝSKYT

ROBIN

Hlavné

     

Kolobóm

Kolobóm nejakej èasti oka (dúhovka, sietnica, cievovka, terè); Mikroftalmia (malé oko), kryptoftalmia (chýbajúce oèi)

80 - 90%

Coloboma Papilae n.II.o. sin

Choanálna atrézia

Jednostranná alebo obojst.: kostnaté blanové zúženie (stenóza) alebo atrézia (blokovanie) priechodu z nosa do hrdla

50 - 60%

Mierna stenóza na pravej strane

Lebkový (kraniálny) nerv - dysfunkcia alebo abnormalita

I: chýbajúci èuch, Anosmia

VIII: senzoneurónová strata sluchu a problémy s predsieòou

VII: obrna/paréza tváre (jedno- al. dvojstranná)

IX/X: ažkosti s prehåtaním

èastý

70 - 85%

40%

70 - 90%

?

? probl. s rovnováhou

obrna/paréza tváre – ¾avá str.

Pozn.: Nevieme, èi tieto problémy u Robina sú spôsobené kraniálnymi nervami

Charakteristické ucho

Vonkajšie ucho (znížené al. tvaru šálky)

Stredné ucho (malformácie kostièky, chronická vážna otitída – zápal ucha)

Zmiešaná hluchota, s anomáliami spánkových kostí vedúcimi k hypoplázii slimákového kanálu polkruhovitého kanálu, èo ovplyvòuje taktiež rovnováhu

èastý (90%)

Ušnice charakteristického tvaru, nižšie a vzadu umiestnené. Sluchový postih nedodiagnostikovaný.

 

SYMPTÓMY

POPIS

VÝSKYT

ROBIN

Ved¾ajšie

     

Genitálnal hypoplázia

Muži: mikropenis, kryptorchizmus (nezostúpené semeníky)

Ženy: nedostatoène vyvinuté (malé) pysky

Obe: oneskorený, nekompletný pubert. vývoj

70 - 90%

èastý

50% ?

 

?

Vývojové oneskorenie

Oneskorené motorické mí¾niky

Hypotónia – najmä horná èas tela

MR

100%

< 50 %

?

? (pravdepodobne nemá)

Kardiovaskulárne malformácie

Všetky typy, najmä Fallotova tetralógia; pravostranné anomálie, vrátane anomálií oblúka srdcovnice

75 – 85 %

Kardiovaskulárny ring, ductus bottali persistens, defekt predsieòového septa

Nedostatoèný rast

Malý vzrast

Nedostatok rastového hormónu

70 %

zriedkavý

?

?

Orofac. rázštep

Rázštep pery alebo podnebia

15 – 20 %

Uvulopalatoschisis

Tracheoezofágne chyby, všetky typy

Tracheoezofágna p횝ala, tracheomalicia (slabá al. malform. priedušnica), malformácie hrtana

15 – 20 %

Stenóza ezofagu a trachey spôsobená kardiovaskulárnym ringom

Charakteristická tvár

Štvorcová tvár so širokým výrazným èelom, Oblúkové oboèie, ve¾ké oèi, príležitostná ptóza (ovisnuté vieèka), výrazný nosový mostík so štvorcovým koreòom, hrubé nozdry, výrazná nosová culumella (medzi nosovými dierkami), plochý stred tváre, malé ústa, príležitostne malá brada, väèšia brada s vekom. Asymetria tváre aj pri neprítomnosti obrny/parézy tváre.

70 – 80 %

 

Charakt. ruka

Malý palec, široká dlaò s 'hokejkovou' dlaòovou vráskou, krátke prsty, nadmerné al. chýbajúce prsty, zmenené vrásky ohybu dlane

50 %

 

Anomálie kostièky (kosti stredného ucha)

Abnormality strmienka, chýbajúca š¾acha strmienkového svalu.

èastý

 

Chronic. vážny zápal ucha (tekutina v ušiach)

Strata vodivého poèutia

85 %

 


SYMPTÓMY

POPIS

VÝSKYT

ROBIN

Zriedkavé

     

Týmusová alebo prištítna hypoplázia (nevyvinutie)

DiGeorge-ov sled bez chromozómu

22q11 delécia

zriedkavý

 

Urinármy trakt a/alebo anomálie oblièiek

Týmusová al. prištítna hypoplázia, malá alebo chýbajúca oblièka, konská noha, etopická oblièka, reflux, fistuly

15 - 25%

 

Anomálie bradavky

Hypoplázia

zriedkavý

 

Poklesnuté ramená

 

príležitostný

 

Defekty brucha

Omphalocele

Umbilikálna hernia

zriedkavý

15%

 

Anomálie chrbtice

Skolióza, hemivertebrae

zriedkavý

 

Ostatné symptómy

Deti so syndrómom CHARGE môžu ma ïalšie vrodené defekty:

- Slabá imúnna reakcia.

- Niektoré deti sa ažko uspávajú sedatívami pri vyšetreniach.

- Môžu by problémy správania, ktoré sa asociujú so syndrómom CHARGE, ale v súèasnosti o tom nie je k dispozícii dostatok informácií.

- Malformované alebo chýbajúce semicirkulárne kanáliky, èo znamená postihnutý alebo chýbajúci zmysel pre stabilitu.

- Predtým než sa nauèia chodi, deti s CHARGE sa èasto pohybujú ležiac na chrbte, alebo lozia s piatimi opornými bodmi (ruky, nohy a èelo) dopredu aj dozadu.

- Keï už chodia, ¾udia s CHARGE èasto vykazujú charakteristický spôsob chodenia - nohy dos ïaleko od seba, kolená mierne pokrèené, nohy sú kladené pevne na zem a horná polovica tela a hlava sa mierne hojdajú zo strany na stranu. Tento charakteristický spôsob chôdze je považovaný za výsledok kombinácie problémov s rovnováhou, vizuálneho postihu a slabého svalového tonusu.

- Paréza (obrna) tváre: toto je typ paralýzy, ktorá môže zanecha tvár plochého vzh¾adu a bez výrazu. Faciálny nerv, ktorý súvisí s faciálnymi svalmi nepracuje správne. Toto obyèajne postihuje iba jednu stranu tváre. Táto výrazná èrta sa môže sta viac alebo menej zjavnou u ¾udí s CHARGE ako rastú a vyvíjajú sa. Má to dôsledky pre komunikáciu, pretože to môže ovplyvni reè.

- Nedostatoènos imulologického systému: toto sa dá pozorova u detí, ktoré vykazujú prekrytie s DiGeorge-ovou sekvenciou. Majú zvýšené riziko infekcie.

- Problémy hrtana/hltana: Deti s obrnou tváre majú väèšiu pravdepodobnos mat štrukturálne anomálie v oblasti hrtana a hltana. To môže vies k problémom s prehåtaním a aspiráciám potravy a/alebo slín.

- Mikrognátia: toto znamená malú spodnú èe¾us, ktorá môže vies k problémom s jedením a môže by ïalším faktorom na posúdenie pri vývoji reèi.

- Senzorická defenzívnos: Tažkosti so zvládaním podnetov z prostredia, ktoré sú v podstate normálne a vôbec nie príliš stimulujúce, sa zdá by znakom mnohých ¾udí s CHARGE. Je pravdepodobné, že ¾udia s CHARGE majú problémy so všetkými zmyslami.

- Poruchy spánku: prerušovaný spánok kvôli problémom s dýchaním sa ukazuje by znakom detí s CHARGE.

- Abnormality prehåtania: niektoré problémy s koordináciou dýchania a prehåtania môžu by spôsobené porušením deviateho a desiateho kraniálneho nervu. Dalšie následky môžu by: problémy s dýchaním, hypotónia, slabý alebo malformovaný ezofagus a trachea a senzorické poruchy.

- Problémy s jedením - potreba sondovania

- Aspirácie - pre zlú koordináciu sania a hltania

- Problémy so stabilitou rôzneho stupòaPríèiny a prognóza
Etiológia je neznáma, ale bolo naznaèené, že nedostatoènos v migrácii nervových hrebeòových (crest) buniek, nedostatoènos mezodermálnej tvorby, alebo chybná interakcia medzi nervovými hrebeòovými bunkami a mezodermou (stredným zárodkovým listom) hrajú rolu v týchto chybách blastogenézy. Niektoré zistenia naznaèujú, že gén alebo gény spôsobujúce niektoré z anomálií syndrómu CHARGE môžu sídlit v regióne 14q22-q24.3. Všetka malformácia sa vyskytuje v prvom trimestri.

Príèiny

Asociácia CHARGE je obyèajne sporadická so žiadnym dalším postihnutým èlenom rodiny. Sú zriedkavé prípady viacerých postihnutých èlenov rodiny. Riziko opakovania je nízke, približne 1-2%. Riziko, že by postihnutý jedinec mal postihnuté diea, môže by omnoho vyššie.

Popisy v literatúre a tiež mnohí rodièia postihnutých detí naznaèujú možnos spojenia CHARGE s expozíciou (vystavením pôsobeniu) teratogénmi (látkami, ktoré rušia normálny prenatálny rast) obsiahnutými v pesticídoch, fungicídoch a látkach, ktorými sa napúša drevo, v raných štádiách tehotenstva, ale toto nebolo dokázané.

Presná príèina asociácie CHARGE je stále neznáma a výskum naznaèuje na množstvo faktorov, ktoré môžu indukova abnormality, ktoré su typické pre CHARGE. Väcšina prípadov je však sporadických, so žiadnym zjavným dôkazom genetického spojenia. Sú v literatúre popísané prípady, v ktorých niektoré charakteristické èrty CHARGE boli zdedené, a tiež prípady, ktoré naznaèujú chromozómovú deléciu.

Postihnutá populácia

Výskyt asociácie CHARGE je asi 1/10,000 - 1/12,000 narodení. Pravdepodobne je ve¾mi poddiagnostikovaná. Frekvencia je rovnaká u mužov a žien. CHARGE sa vyskytuje vo všetkých rasách.

Prognóza

Choanálna atrézia je život ohrozujúca, pretože malé deti nevedia dýcha cez ústa. Prognóza je založená na ažkosti jednotlivých faktorov. Napríklad tažký prípad s ve¾kým oneskorením vývinu a rastu má zlú prognózu, zatia¾ èo prípad s operaène riešite¾nými malformáciami môže vies k štastnému a zdravému životu.Terapia a výsledky

Je ve¾mi málo známe o životných predpokladoch ¾udí s asociáciou CHARGE, ako aj o pravdepodobných komplikáciách neskôr v živote. Jeden problém je, že CHARGE je pomerne nedávno identifikovaný; ak sú ¾udia narodení s asociáciou CHARGE pred rokom 1982, je nepravdepodobné, že budú identifikovaní v dospelosti.

Ïalšie možné vysvetlenie je, že deti narodené s asociáciou CHARGE v minulosti všeobecne umierali, pretože medicínska veda nebola schopná udrža ich pri živote poèas prvých mimoriadne komplikovaných rokov života. Dnes máme technológie, ktoré to umožòujú vo väèšine prípadov.

Hoci tieto deti majú mnoho problémov, môžu preži a sta sa zdravými, šastnými ¾uïmi. Mnohé štrukturálne abnormality (choanálna atrézia, defekty srdca, rázštep a pod.) sa dajú operaène korigova. U každého dieaa, u ktorého je podozrenie na CHARGE, by mali by urobené komplexné vyšetrenia srdca, oèí a poèutia, a takisto vyšetrenie chromozómov. Primerané terapie a výchovná intervencia musia bra do úvahy, že môže by prítomná ¾ubovolná strata sluchu a zraku. Inteligencia detí s CHARGE je èasto podhodnotená kvôli kombinácii problémov s poèutím a zrakom.

Manažment by mal by prevádzaný medziodborovým tímom a koordinovaný jednou osobou, ak to je možné.

Väcšina literatúry o CHARGE je medicínska a ešte pred piatimi alebo šiestimi rokmi ukazovala málo porozumenia pre výúèbové potreby alebo potenciál rastu detí s asociáciou CHARGE. Toto sa v poslednej literatúre zlepšilo a s narastajúcimi vedomosami o dôležitosti vèasnej výuèbovej intervencie a potreby primeraných výuèbových postupov, malo by by stále zriedkavejšie, aby sa automaticky pripisovala deom s asociáciou CHARGE mentálna retardácia.

Do dnes neboli identifikované žiadne faktory, ktoré by naznaèovali vývojové prognózy týchto detí. Vïaka viacnásobným komplexným zdravotným a operaèným problémom, mnohí poskytovatelia vèasnej starostlivosti podhodnocujú schopnos ïalšieho vývoja. Iba pozorným a dôsledným pozorovaním populácie s asociáciou CHARGE môže byt definovaný profil ich vývojových možností a porovnaný s predchádzajúcou literatúrou. So zvyšujúcim sa vekom detí s CHARGE budú ich potreby lepšie ohodnotené.Spracovali: Megi a Vlado Mokráòovci
rodièia Robina Mokráòa s diagnózou CHARGE asociácia, nar. 3.4.2000
(leto 2003)


Ïalšie informácie

Použité zdroje, z ktorých sme vychádzali, a kde sa nájdu podrobnejšie informácie:

CHARGE Syndrome Foundation, Inc.

The Wide World of Physical Therapy, Brad Lipscomb, MS, PT,

CHARGE Family Support Group

Literatúra:

[1] Hall strong. Choanal atresia and associated multiple anomalies. J Pediatr 1979;95(3):395-8.

[2] Pagon RA, Graham JM, Zonana J and Youing SL (l981). "Congenital Heart Disease and Choanal Atresia with Multiple Anomalies" Journal of Paediatrics 99 223-227.

[3] Blake KD and Brown D (1993). "CHARGE Association Looking at the Future - the Voice of a Family Support Group" Child: Care, Health and Development 19 395-409.

[4] Blake D, Russell-Eggitt IM, Morgan DW, Ratcliffe JM and Wyse RKH (1990). "Who's in CHARGE? Multi-Disciplinary Management of Patients with CHARGE Association" Archives of Diseases in Childhood 65 217-223.