Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Son-Rise

Son-Rise je terapia, ktorá bola vyvinutá vïaka autistickému dieau, jej záber je však širší. Jej hlavné poslanie je pomôc deom s problémami s komunikáciou, ale úspešne pomáha ove¾a širšej skupine detí s rôznymi problémami.

Son-Rise je terapia orientovaná na diea, ktorá prebieha výhradne v rodinnom prostredí v špeciálne upravenom priestore - herni, vždy iba s jedným terapeutom. Na rozdiel od behaviorálnej terapie, ktorá uèí diea prispôsobi sa nášmu svetu, Son-Rise uèí rodièov a terapeutov akceptova diea a jeho svet, vníma a ma ho rád také aké je, so všetkými jeho "nevhodnými správaniami". Diea sa stáva uèite¾om a rodiè žiakom, èím sa rodiè vnára do sveta dieaa. Pochopenie dieaa je prvý krok k nadviazaniu kontaktu s ním. Postupne sa môže zaèa dlhá cesta z bezpeèného autistického sveta dieaa do nášho. 

Son-Rise je terapia založená na láske a akceptácii dieaa. To nie sú iba slová, tieto základy sú absolútne podstatné pre úspech terapie, a sú vidite¾né pri samotnej terapii. Energia, nadšenie, ktoré sú základom práce s dieaom, by bez toho neboli možné.

V nasledujúcich sekciách sa môžete doèíta o kurze Son-Rise Start-Up, ktorý sme absolvovali a kde sme sa naživo nauèili, o èom Son-Rise je. V ïalšej èasti Princípy si preèítajte podrobnejšie o Son-Rise prístupe, v èasti FundRaising si môžete preèíta o tom, ako sa nám podarilo zarobi peniaze na spomínaný kurz. O všetkých pokrokoch, úspechoch aj neúspechoc pri samotnej terapii, sa môžete doèíta v èasti Priebeh terapie a pokroky.

a èo je pre nás v tomto momente (a asi stále bude) aktuálne: aby sme mohli naplno beža Son-Rise program, potrebujeme dobrovo¾níkov. Sami nemôžeme pokry 8-12 h denne s Robinkom v herni. Viac informácií na sránke dobrovo¾níci .