Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Nieèo o nás

Vitajte na podstránke celej našej svorky. Tu sa našlo miesteèko pre každého z nás, obyvate¾ov Brlohu.

1. Vlado alias Tatino alias Chlpatá obluda

Tak toto som ja. Oficiálny zástupca našej svorky a jej teoretický vodca.

Mojou hlavnou zá¾ubou je všetko chlpaté (èiže príroda) vrátane niektorých èlenov našeho rodinného kolektívu. Táto úchylka mala v mojom živote nieko¾ko vážnych dôsledkov. Okrem toho, že (keï bol na to èas) som bol trampom, keï som v cca. 18 rokoch zaèal samostatne rozmýš¾a, stal som ochranárom. To znamená, že som sa zaèal stýka s podivnými indivíduami, ktoré robia zadarmo, èasto za vlastné peniaze, veci ako ochrana stromov èi záchrana dreveníc. S týmito skvelými ¾uïmi v ZO 6 SZOPK, na Mestskom výbore SZOPK, v STUŽ a s ïalšími som strávil mnohé brigády. Rodinné povinnosti síce trochu uali túto moju oblas záujmu, ale v srdci mi zostala.

Vïaka ochranárstvu som sa aj s Megi dostal na civilnú službu na mlyny v Kvaèianskej doline. Zápisky zo zimy strávenej v drevenici mimo civilizácie nájdete v Zápiskoch z mlyna.

Dnes som èlenom lokálneho obèianskeho združenia Natura Rusovce, jednou z našich aktivít je snaha pohnú trochu krásnym historickým rusovským parkom. Stránky projektu, ktorý bol práve o tom, nájdete tu: www.rusovskypark.sk

Èo ma dnes ešte charakterizuje, je to, že som v cca. 20 rokoch prestal veri rozprávkam o materialistickom založení sveta a stal som sa tým, èomu sa hovorí kresan. Dnes síce vidím veci v širších súvislostiach než v tom èase a silne vnímam paradoxný charakter pravdy, prvotný zážitok oslovenia Bohom však zmaza nemôžem. Pravidelne (vlastne dnes dos nepravidelne) navštevujeme Cirkev Bratskú v Bratislave, miesto slobody a múdrosti.

Toto som ja!
Dva medvede Siesta Ja aj s mojimi dospelými hus¾ami
2. Megi alias Mamina alias Chlpatá potvora

Moja žena najlepšia zo všetkých.

Okrem Robina, Ronji a samozrejme mòa je jej najväèšou zá¾ubou vylihovanie v posteli, ktorého sa jej v posledných rokoch ve¾a nedostáva. Úchylku oh¾adom náklonnosti ku všetkému chlpatému so mnou zdie¾a (nakoniec, pozrite sa na môj výzor). Prešli sme spolu mnohé lesy a údolia - a mnohé ešte prejdeme :-).

Megi, aby prežila (maminy na materskej vedia, o èom hovorím), okrem vedenia programu pre Robinka robí po veèeroch a nociach aj nieèo hmatate¾né: keramiku. Jej výrobky môžete vidie na jej stránkach - megi.mokranovci.net. A pomaly rozbieha masírovanie u Vodnára.

Moja žena!
Tak toto je pohoda pod¾a predstáv mojej ženy. Medvedíky.
3. Ronja alias Ve¾ká potvora

Ronja má v èase obnovenia tejto stránky (2012) 13 rokov, èo je vek, v ktorom nech sem napíšem èoko¾vek, skritizuje ma :-). Má svojho psa (pozri nižšie), svoje názory a svoju kapelu - pozrite (èi skôr poèujte) sem: Pantaine Lassi, Yeste llie- putta!, Star Maiden a The Veil.

 

 

Pri nahrávaní Moja dcéra... Straaaašne sa jej chce cvièi.

 

4. Robin alias Malá potvora

Celé tieto stránky sú venované Robinkovi, takže tu netreba ve¾a písa. Najšpeciálnejší èlen našej svorky, okolo ktorého sa toèí celý náš život.

 

 

 

 

 

Robi Vianoce V záveji

 

5. Johanka alias Potvoriatko

Johanka je najmladší èlen našej svorky (v èase písania 3 a pol roka) a je to správna svojhlavá potvorka. Tak, ako dokáže by roztomilá, vie by aj èertíèa.

 

 

 

 

S maminou Celá ona S Robinkom

 

6. Jacky

Jacky je náš prvý pes, ktorý aj poslúcha. Asi to bude aj tým, že je Ronjin. Je to sympatická huòatá gundža, ktorá sa rada vyva¾uje v obývaèke. Má rád celý svet, hlavne, keï ho škrabká na bruchu a nevadí mu, keï naò Jacky vyskakuje.

 

 

 

7. Èita, Tuláèka a Bilbo

Najväèšie potvory v našom domèeku, Bilbo zároveò ako jediný z nás bol rodený Rusovèan (v zime 2011 ale odišiel do veèných myší lov횝). Èita (na obrázku vpredu) je naša zaslúžilá maèka. Je inteligentná a najväèšia potvora. Tuláèka (mourovatá) si nás osvojila, keï ešte bola šteniatko - našla si nás mòauèiac na streche ved¾ajšieho opusteného domu a odvtedy je èlenkou rodiny. Jej najväèšou schopnosou je tvári sa úboho, takže jej obèas hovoríme Kòúraèka. A Bilbo, jej syn, bol najhlúpejší, ale zato prítulný kocúr.

 

8. Barí

Barí bol najchlpatejší a svojho èasu aj najsympatickejší obyvate¾ Brlohu. Dnes už nie je medzi nami. Pochovali sme ho priamo na Silvestra 2006. Až na to, že sa nevedel znies s našimi maèièkami, to bol dobrák, ktorý by ani muche neublížil. Aj keï už bol starý pán (narodil sa vo februári 1992), niekedy sa správal ako malé šteòa.