Stránky o autistickom dieťati a o terapii Son-Rise
 
 
 
 
 
  English Version
 
Aktualizované: 26. 1. 2012
 Vitajte na stránkach o našom synovi Robinovi

Hrnèeky z Meginej dielnièky

Pre informácie o knižke kliknite sem.

Tieto stránky sú venované nášmu špeciálnemu synovi Robinovi. Na rozdiel od Járu Cimrmana neochorel na anaserpentnú spinózu, skoro všetko ostatné však mal. Ak máte záujem, v èasti ROBIN a MY sa dozviete o našej svorke a prevedieme vás cez niektoré momenty prvých štyroch rokov nášho spoloèného života.

Robin ako autista nemá pod¾a bežných odborníkov ve¾kú nádej na normálny život. My ju máme. Èím teraz žijeme, je dobrodružstvo, do ktorého sme sa pustili a ktoré sa volá Son-Rise. Je to u nás unikátna terapia, ktorou zakladatelia plne vylieèili svojho syna z nelieèite¾ného autizmu a následne pomohli mnohým rodinám vylieèi èi aspoò posunú ïaleko dopredu svoje autistické deti. V celej sekcii Son-Rise sa dozviete množstvo vecí o tejto terapii aj o nás a aktuálnych pokrokoch.

Ak sa bližšie zaujímate o nálepky a diagnózy, ktoré sú Robinovi prišité, môžete sa pokúsi prelúska cez ïalšie kapitoly týchto stránok - CHARGE (doporuèenie: ak chcete ohurova dievèatá tým, že viete o nieèom viac ako pravdepodobne ktorýko¾vek odborník na Slovensku, nauète sa obsah tejto kapitolky naspamä) a Autizmus. V prípade, že sa vám poh¾ad v kapitole Autizmus nezdal by dos netradièný, tak je pre vás ako stvorená èas Diéta GFCF.

Príjemné èítanie Vám prajú Robinovi rodièia - Vlado a Megi Mokráòovci